×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HUK 103        İktisat                                                                                    

Bu ders temel mikro ve makro ekonomi temellerini tanıtır. Bu derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır; Piyasa ekonomisi, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek makroekonomi başlıkları şunlardır; ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme.

 

HUK 111        Medeni Hukuk                                     

Medeni Hukuk dersi, başlıca dört kısımdan oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk kısımda hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgi verilmekte ve Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci kısımda ise, Türk Medeni Kanunu’nun özel hukuk alınana da hâkim olan başlangıç hükümleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Dersin üçüncü kısmında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Nihayet dersin dördüncü kısmın da aile hukuku incelenmektedir. Aile hukuku incelenirken, aile hukukuna ilişkin genel bilgiler; evlilik birliğinin kurulması ve bu çerçevede nişanlanma ve evlenme; evliliğin genel hükümlerinin kapsamı, genel hükümlere hâkim ilkeler ve genel hükümlerin gruplandırıl­ması, evlilikte mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, soybağı, velayet ve vesayet hukuku konuları ele alınacaktır.

 

HUK 113        Hukuk Başlangıcı                                                                  

Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir

 

HUK 125        Devlet Teorileri                                                                      

Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması,; modern tolumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması, modern devlete ilişkin yaklaşımlar, modernleşme, otorite, meşruiyet, iktidar, ideoloji, kamusal alan-özel alan, sivil toplum, birey ve yurttaşlık, ulus devlet ve geleceği bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 

HUK 121        Anayasa Hukuku                                                       

Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir. Bu bağlamda, tarihsel olarak “devlet” kurumunun temel organları, siyasal iktidar ve birey ilişkilerinin bütün hukuki görünümlerini en kapsamlı şekilde incelemektedir. Çağdaş demokrasilerde pratik olarak ortaya çıkan bütün kavram, kurum ve mekanizmalar ( siyasi partiler, seçim sistemleri, hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, devlet şekilleri, egemenlik kuramları, temel hak ve özgürlüklerin yargısal denetimi vb.) hukuka içkin araçlarla incelenecektir.

 

HUK 123        Roma Hukuku                                                                     

Roma Hukuku’nun dönemleri, yargılama sistemi, şahsın hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku konularını kapsayan bir müfredat takip edilecektir.

 

HUK 207        Türk Hukuk Tarihi                                                             

Türk Hukuk Tarihi dersi ile İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Hukukunun kaynakları, oluşumu, İslam ve Osmanlı Hukuknda devletin temel özellikleri, devlet teşkilatını oluşturan unsurlar, gayrimüslimlerin hukuki statüleri, İslam-Osmanlı Ceza hukuku hakkında genel bilgiler, suç ve ceza kavramları, Osmanlı Hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde geçmişte uygulama alanı bulan kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır.

 

HUK 213        Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)                                  

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinde, borçlar hukukuna ilişkin genel bilgiler, sözleşme ve bu çerçevede sözleşmelerin kurulması, tamamlanması, yorumlanması, değişen koşullara uyarlanması, genel işlem şartları, sözleşmelerin geçersizliği ve iptali; temsil, haksız fiil ve unsurları, kusursuz sorumluluk halleri ve maddi-manevi zararın tazmini ve maddi ve manevi tazminat davaları incelenmektedir. Ayrıca, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası ve ifanın tarafları, ifaya ilişkin diğer hususlar, borca aykırı davranış ve ifa davası, sorumsuzluk anlaşması ve borçlunun yardımcı şahısların borca aykırı davranışından sorumluluğu, borçların üçüncü kişilere etkileri, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, pey akçesi, cayma akçesi, ücret alıkoyma, cezai şart ve alacağın temliki ile borcun nakli üzerinde de ayrıntılı olarak durulacaktır.

 

HUK 217        Milletlerarası Hukuk

Uluslararası Hukukun, gelişimi, özellikleri, dayanağı, iç hukukla ilişkileri, kaynakları ve kişileri, mekânsal kuralları, tanıma, devletlerin halefiyeti, diplomasi ilişkileri ve diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, uluslararası sorumluluk ve diplomatik himaye, önleme ve zorlama yolları, uyuşmazlıkların çözümü, kuvvet kullanma yasağı ve istisnaları, silahlı çatışmalar hukuku ve gerçek kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu bahislerinin, Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek incelendiği derstir.

 

HUK 231        Ceza Hukuku (Genel Hükümler)                                       

Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından) , suçun unsurları (maddi ve manevi unsur, tipiklik, hukuka aykırılık) , suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet.

 

HUK 241        İdare Hukuku                                                                      

Fonksiyon ve organ olarak idare kavramı, hukuk devletinde idarenin yetki ve faaliyetleri, sorumluluğu, denetimi ve idare hukukunun insan unsuru olan kamu görevlileri ve personel hukuku ve Türk idari teşkilatı.

İdarenin faaliyetleri ve bunlardan kaynaklanan sorumluluğu, denetimi ve idare hukukunun insan unsuru olan kamu görevlileri ve personel hukuku.

 

HUK 261        Maliye (Mali Hukuk)                                                                       

“Kamu” kavramı ve mali olaylar. Kamu harcamaları. Kamu harcamalarının tasnifi. Kamu borçları. Türkiye borçlanma tarihi. Bütçe. Bütçe hukukunun tarihi gelişimi ve bütçenin işlevleri. Bütçeleme sistemleri. Bütçeleme süreci.

Kamu gelirlerinin tasnifi. Verginin özellikleri, vergileme ilkeleri, vergi ödeme gücü. Gelir üzerinden alınan vergiler. Harcama vergileri. Servet vergileri. Mahalli idare gelirleri, parafiskal gelirler ve fonlar, uluslararası kamu maliyesi.

Maliye politikası. Maliye politikasının  amacı ve çeşitleri.

 

HUK 218 Hukuk Metodolojisi

Hukuk ve mantık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuksal sorunların kavranması ver çözümlenmesinde kullanılan yöntemler, hukukta yorum, hukuksal metinlerin çözümlenmesi ve argüman geliştirme üzerine konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

HUK 205 Anayasa Yargısı

Anayasa Yargısı bağlamında, anayasa yargısının koruma kapsamı,  denetim mekanizmaları ve koruma noktasındaki hukuki ölçütleri incelenmektedir. Sadece Türkiye ölçeğinde değil, sair çağdaş anayasalardaki kurumsal muadilleri ve teorik, tarihsel alt yapısıyla birlikte, anayasa yargısının demokratik meşruiyeti, AYM’nin kuruluş ve görevleri, Anayasaya uygunluk denetiminin konusu, ölçüt, kapsam ve şekilleri ile bireysel başvuru mekanizmasının unsurlarının incelendiği hukuk disiplinidir.

 

HUK 209 Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Medeni Hukuk Tüzel Kişileri olan dernekler ve vakıfların; kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve sona ermeleri konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi.

 

HUK 211 Kriminoloji

Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal gerçeklikle ilgilenmekte; neden/niçin gibi sorulara cevap bulmaya mesai vakfetmektedir. Toplumdaki ideal davranışı değil, olan davranışı incelemekte ve insanların “olan” davranışlarını bilimsel metotlarla anlama ve açıklamaya çalışmaktadır. Kriminoloji, suç failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız, bilimsel bilgi arayışında olan bir disiplindir.

 

HUK 203 Haberleşme Hukuku

Haberleşme hukuku dersi, kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü ve bileşenleri, bu özgürlüklerin kullanılması ve kısıtlama nedenleri, radyo-televizyon, basın, bilim ve sanat ve internet özgürlükleri alanlarında kamu hukuku açısından anayasa, idare ve ceza hukuku açısından bilgiler içermekte ve uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yerel içtihatlar hakkında hukuk öğretimi yapılmaktadır.

 

HUK 225 Parlamento Hukuku

Bu derste, parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulmaktadır.  Makul  bir demokraside parlamentonun sahip olması gereken çağdaş niteliklerin unsurları değerlendirilerek, ülkemizde ve dünyada parlamentoların kompozisyonları, çalışma usulleri ve hukuki kabiliyetleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Parlamento kavramı ve organın ihtiva ettiği her türlü işlem ve kurum dersin çalışma konusunu teşkil etmektedir.

 

HUK 219 Hukuk ve Edebiyat

Hukuk ve edebiyat dersinde, edebiyatın hukuk açısından önemiyle birlikte, edebiyat alanında ortaya konulan Türk ve Yabancı yazına ait eserler önceden belirlenip bir inceleme sırasıyla ele alınacaktır.

 

HUK 201 Siyasi Tarih

Tarih ve Siyasi Tarih bilim dalının nitelikleri, Antik Çağ’ın, Ortaçağın nitelikleri ve önemli politik olayları, burjuva devrimleri ve sonuçları, modern ulus devletlerin ortaya çıkışı, endüstri devrimi ve sonuçları, I ve II. Dünya Savaşları ve sonuçları, küreselleşme olgusu hukuksal sistemlerdeki etkileriyle değerlendirilmektedir.

 

HUK 224 Adalet Psikolojisi

Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kuramlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumunu, mağdur olma halini ve hukuka içkin sair kavram ve kurumları bilimsel ve çağdaş yöntemlerle incelemektedir.

 

HUK 226 Çocuk Hukuku

Çocuk Hukuku dersinde, çocuk hukukunun konusu ve özellikleri, çocuk haklarının tarihi gelişimi, çocuğun Anayada’da ve uluslar arası anlaşmalarda yer alan hakları ve bu çerçevede çocuk yararının önceliği başta olmak üzere, çocuk hukuku ve tüm hukuk düzenine hâkim olan temel prensipler; kamu hukukunda çocuğun korunması; medeni hukukta çocuğun konumu ve bu çerçevede çocuğun hak ve fiil ehliyeti, çocuğun hukuki kişiliğinin korunması, çocuğun hukuki kişiliğine ilişkin özellikler, çocuğun nişanlanması ve evlenmesi, çocukla ana babası arasındaki ilişkiler ve son olarak sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukuku açısından çocuk konuları işlenecektir.

 

HUK 228 Bilişim Hukuku

İnternet ortamında güvenli ve sorunsuz bir şekilde faaliyette bulunulmasını sağlamaya yönelik hukuksal düzenlemeler ve diğer önlemler, yine karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler (özellikle Siber Suç Sözleşmesi) de göz önüne alınarak irdelenmektedir.

 

HUK 222        Basın Hukuku                                                                                              

Yazılı ve görsel basın mevzuatı, basın hak ve yükümlülükleri, basın özgürlüğü ve basın suçları, konuyla ilgili ulusal ve uluslarası düzenlemeler kapsamında ve düşünceyi ifade özgürlüğüne ilişkin AİHM kararları nazarında incelenecektir. “Basın Özgürlüğünün ve Basın Suçlarının Ulusal ve Uluslarası Düzenlemeler Işığında ve Ceza Hukuku Hükümleri Nazarında Incelenmesi”

 

HUK 202       Muhasebe                                                                                                      

Şirketlerce tutulan uhasebe ve bilanço kayıtlarının hukuki düzenlemesi.

 

INF 208          Bilgisayar                                                                                                      

Öğrencilere  bilgisayara ilişkin  temel  kavramları aktararak  günlük hayatta ihtiyaç duyacakları temel bilgi teknolojileri altyapısının kazandıran giriş düzeyinde bir derstir.

Bilgisayarın temel yapısı, donanım ve yazılım,  işletim sistemi kavramları verilerek günlük iş yaşamında yagın olarak kullanılan internet, kelime işlem, elektronik hesaplama tablosu ve sunu hazırlama konuları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olunması  ve  yaygın kullanılan bazı ofis programlarının (MS word, Excel, PowerPoint) kullanım becerilerini kazandırmak amaçlanır.

 

HUK 220 Yargı Örgütü

Yargı örgütü dersinde, yargı işlevi ve mahkeme kavramları, yargı çeşitleri ve kuruluş, görev ve işleyişleri itibariyle yetkili yargı yerleri, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargı görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri ile icra ve iflas teşkilatı ele alınıp incelenmektedir.

 

HUK 313        Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)                        

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) dersinde öncelikle, Borçlar hukuku özel hükümler dersinin konusunu oluşturan özel borç ilişkileri kavramı üzerinde durularak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri ile atipik ve isimsiz sözleşmeler konusu anlatılacak ardından özel borç ilişkilerinin sırasıyla incelenmesine geçilecektir. Bu çerçevede, satış, trampa ve bağışlama sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ardından kira sözleşmeleri, kullandırma ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım, vekalet sözleşmeleri, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekaletsiz iş görme ve komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet, kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi incelenecektir.

 

HUK 315        Eşya Hukuku                                                                        

Eşya Hukuku dersinde, ayni hakka ilişkin temel bilgiler ve ayni hakkın diğer haklardan ayrılması ve sınıflandırılması, ayni haklara hâkim olan prensipler, zilyetlik ve bu çerçevede zilyetliğin taşınırlarda hak karinesi oluşu, taşınmazlarda hak karinesi ve tapu sicili sistemi incelenecektir. Ayrıca mülkiyet kavramı, mülkiyetin içeriği, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyetin çeşitleri, taşınmaz mülkiyeti ve bu bağlamda taşınmaz mülkiyetinin konusu, kazanılması, kaybı, kapsamı ve kısıtlamaları; taşınmaz malikinin sorumluluğu, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti ve yine bu bağlamda taşınır mülkiyetinin konusu, kazanılması ve kaybı ve sınırlı ayni haklar da bu dersin kapsamında incelenecektir.

 

HUK 317        Medeni Usul Hukuku                                              

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı    olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Bununla birlikte medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir.

 

HUK 321        İdari Yargılama Hukuku                                                   

Bu ders, idare hukuku alanındaki maddi bilgilerin yargılama alanında yani uygulamadaki görünümünü inceleyen bir derstir. Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır.

 

HUK 331        Ceza Hukuku  (Özel Hükümler)                                        

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan özel hükümlerin incelenemesi.

 

HUK 361        Vergi Hukuku                                                                     

Türk vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri. Verginin tarafları. Vergilendirme süreci. Mükellefin ödevleri. Vergi denetimi. Vergi suç ve cezaları. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Türk vergi sisteminin tarihçesi. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi… Servet üzerinden alınan vergiler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi.

 

HUK 371        Ticaret Hukuku I                                                                 

Ticaret Hukuku I dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları, ticari işletme, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler, şirket kavramı, şirketlerin tasnifi, adi şirket, ticaret şirketleri olan kolektif ve komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, kooperatif incelenecektir.

 

HUK 301 Hukuk Sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi, normlar ve sosyal koşulların etkileşimini ele almaktadır. Sosyologlar, sosyolojik şartların insan davranışlarını açıkladığı varsayımına kendilerini adamışlardır. Bu nedenle sosyolojik olmayan değişkenler kullanılarak yapılan insan davranışı açıklamalarına direnmektedirler. Hukuk sosyolojisi ise; bu perspektiften hukuk disiplinini kendine nesne edinerek, normun oluşum sürecinin, normun algılanması ve uygulamasını ve diğer sosyal normlarla arasındaki boşluğu ortaya koyarak incelemektedir.

 

HUK 302 Hukuk Felsefesi

Yargının temel işlevi, hukuk öznelerindeki kuşkuların giderilmesine odaklanmıştır. Bu süreçte, hukuki terimler/kavramlar, argümanların geçerliliği, vargıların doğruluğu ve adalet/adaletsizlikler önemli odaklar olarak belirmektedir. İşte, bu konular üzerine hukuk felsefesi okulların düşünceleri üzerinden şekillenen bu derste, hukuka özgü “adalet”, “ahlak”, “geçerlik”, “yarar”, “işlev”, “menfaat” “amaç”, “kural”, “yorum”, “gerekçeli karar” gibi terim ve kavramlar işlenmektedir. “Olan hukuk” ile bu kavramların temsil ettikleri idea’lar arasındaki ilişki, hukukun ne derece bağımsız bir değerler sistemi olduğu, normatif olarak hukukun ne anlama geldiği, toplumsal hedef arayışı/değer ifadesine ilişkin genel sorulara felsefi yaklaşım ve analizlerin neler olduğu; hedefe yönelik sorunların çözüm süreçlerine hukukun katkısının nasıl olabileceği irdelenmektedir.Felsefi etkinlik, bizlere bildiğimiz şeyleri ve bizatihi soruları anlamamıza, onları halihazırdaki bilgimizi ölçecek şekilde yeniden üretmemize, onlara değer biçmememize olanak sağlamaktadır. İşte felsefenin bu işlevi doğrultusunda hukuka içkin olgu ve kavramların değerlendirilmesi, öğrenciler için vazgeçilmez bir niteliğe haiz olmaktadır.

 

HUK 363 Avrupa Hukuku

AB’nin gelişim aşamaları, AB’nin organları ile AB hukuk düzeninin kaynak ve özelliklerinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin incelendiği bir derstir.

 

HUK 322 Ekonomik Suçlar

Ekonomik amaçlarla işlenen suçlar.

 

HUK 303 Sağlık Hukuku

Biyotıp Sözleşmesi ve Hasta Hakları Yönetmeliği Kapsamında hastalara tanınan hakların incelenmesinin yanında, hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği, hekimin görevleri ve hukuki sorumluluğu konularının incelendiği bir derstir.

 

HUK 305 Ceza İnfaz Hukuku

Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazı ve denetimli serbestliğin incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

HUK 307 Çevre Ceza Hukuku

Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir.

 

HUK 375      Hukuk ve Müzakere Sanatı                                              

Yaratıcı düşünme, okuduğunu anlama, problem çözme, kendini ifade, hukuki sorunu kavrama, hukuki sorunda kullanılacak mevzuatı yorumlama, hukuki sorun ve mevzuat arasında illiyet bağı kurma, araştırmaktan ve öğrenmekten keyif almak, sebep sonuç illiyet bağı nedensellik kavramlarını kurarak sonuca ulaşma.

 

HUK 376       Mesleki İngilizce                                                                                           

Temel Hukuk metinlerini tanıtmak, metinlerde yer alan temek dil yapılarının ve terimlerin İngilizce-Türkçe karşılıklarını öğrenmektir.

 

HUK 309 Tıp Ceza Hukuku

Tıbbi müdahalelerin hukuki niteliklerinin, hangi şartlar içinde hukukun izin verdiği bir tıbbi müdahalenin mevcut olacağının, tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunun dayandığı temel hukuki esasın ve bu esasın kapsamının ve sınırlarının, evrensel hukuk ilkeleri ile uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri nazarında sistematik olarak incelenmesi.

 

HUK 365 Doğal Kaynaklar Hukuku

Doğal Kaynaklar Hukuku dersi, doğal kaynakların tanımı ve kapsamı ve enerji kaynağı olarak kullanılma rejimleri ve korunmaları, özellikle sular hukuku, ormanlar ve madenler ve bunların sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji kaynağı olarak kullanılmaları ve korunmaları hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik kamu hukuku bilgisini içermektedir

 

HUK 306 Askeri Ceza Hukuku

Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler.

 

HUK 304 Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasası hukuku dersinin başlıca konuları; sermaye piyasası kanununa genel bakış, sermaye piyasası hukukunun kaynakları, sermaye piyasasının temel kavramları, halka açık anonim şirket, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, denetim, sermaye piyasası suçları, cezai sorumluluktur.

 

HUK 372 Patent Hukuku

Patent hukukunun temel konuları, fikrî-sınai hak ayrımı,patent hakkının da içinde bulunduğu sınaî hakların türleri, patent hakkı ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler, kuruluşlar, patent sisteminin işlevleri, patent hakkının sınıflandırılması, patent başvurusu, patent türleri, patentten doğan haklar ve hakkın sınırları, patentin ve başvurunun hukukî işlemlere konu olması, patentin hükümsüzlüğü, patent hakkının sona ermesi, patentten doğan hakka tecavüz ve tecavüze karşı hak sahibinin talepleridir.

 

HUK 378 Yeni Sözleşme Türleri

Yeni Sözleşme Türleri dersi, genel hatlarıyla sözleşmeler hukukuna giriş ve sözleşme serbestisi ilkesi ile isimli-isimsiz sözleşmeler ayrımının ve daha sonra özel olarak finansal kiralama sözleşmesinin, faktoring sözleşmesinin, franchise sözleşmesinin, akreditif sözleşmesinin, banka teminat mektuplarının, tüketici sözleşmelerinin ve bu bağlam altında tüketici kredi sözleşmesinin ve ayrıca sponsorluk sözleşmesinin işlendiği bir derstir.

 

HUK 308 Reklam Hukuku

Reklamın en önemli işlevi, bilgilendirme işlevidir. Reklam aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. Böylece tüketiciler belirli bir ürünü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden haberdar edilerek doğru tercih yapmaları sağlanır. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklamın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla reklamların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte reklam hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir. Reklamın tanımı, unsurları, işlevleri, çeşitleri, hukuki niteliği, aldatıcı reklamlar, karşılaştırmalı reklamlar, örtülü reklam, telkin edici reklam, bilinçaltı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklamların denetimi (öz denetim, idari denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklam hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir.

 

HUK 316        Hukukçular için Etkili İletişim                                                                      

Bu derste kişilerarası iletişim, iletişim süreçleri, sözlü, sözsüz iletişim(beden dili), iletişim engelleri, empati, duygusal zeka ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma çözme  konuları üzerinde durulacaktır.

 

HUK 310 Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız  şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi konularının ayrıntılı olarak işlenmesi. Bunun yanında tüketicinin başvurabileceği hukuki yollar konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi.

 

HUK 380        Hukuk Kliniği I                                                       

Hukuk Pratiğini tanımalarını sağlamak, bu alana ilişkin temel ilkelerin neler olduğunu öğrenmek uygulamak, hukuk uygulamasında aktif rol oynamak, hukuk yaşamı içindeki gözlemleri tartışarak, sistemin işleyişinde iyileşmelere ilişkin öneri sunmak, öğrencinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra yargılamanın hangi tarafında yer alırsa bu alana ilişkin bir uyuşmazlığı tanıması, tarafı olması veya çözüme kavuşturması için yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmasını sağlamak.

  

HUK 312 Uluslararası Deniz Hukuku

Uluslararası Deniz Hukuku, devletlerin ülkenin bir parçasını teşkil eden deniz alanları ile devletlerin belirli egemen haklara sahip oldukları deniz alanlarının mahiyetleri, nitelikleri, hukuki rejimleri ve sınırlandırma meselelerini, Türkiye’nin deniz hukuku sorunlarına da değinerek incelendiği bir derstir.

 

HUK 415        Miras Hukuku                                                                      

Miras Hukuku dersinde, miras hukukuna ilişkin genel bilgiler, miras hukukunun kaynakları ve temel kavramları, mirasçılar ve ilgili mirasçıların yasal ve saklı payları, mirasçı olma şartları; mirasbırakanın geride bıraktığı malvarlığı üzerinde ne oranda tasarrufta bulunabileceği, bu oran aşıldığı takdirde ne olacağı; ölüme bağlı tasarrufun ne şekilde gerçekleşeceği ve bu bağlamda vasiyetname ile miras sözleşmesi ele alınacaktır. Ayrıca, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların türleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasın geçmesi ve mirasın geçmesinin sonuçları, mirasın reddi, resmi defter tutulması, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılmasının mirasçılar veya hâkim tarafından gerçekleştirilmesi ve paylaşmanın sonuçları konuları da incelenmektedir.

 

HUK 417        İcra ve İflas Hukuku                                   

Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bununla birlikte  bu ders çerçevesinde sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.

 

HUK 419        Devletler Özel Hukuku                                                       

Devletler Özel Hukuku, dört alt daldan oluşmaktadır. Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhtilâfı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku.

Vatandaşlık Hukuku, vatandaşlık ile ilgili genel ilkeleri, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve ispatı ile tüzel kişilerin ve şeylerin tâbiiyetini içermektedir.

Yabancılar Hukuku, Türkiye’de bulunan yabancıların hukukî durumu (hak ve yükümlülüklerini) konu edinir.

Kanunlar İhtilâfı Hukuku, yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukukî işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku konu edinir.

Milletlerarası Usul Hukuku ise, yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukukî uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yetki anlaşmaları, teminat, derdestlik, yabancı devletin yargı muafiyeti ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi konuları inceler.

 

HUK 421        Adli Tıp             

Ölüm, tanımı, tespiti, belirtileri, yaralar, asfiksili ölümler, gebelik, doğum, düşük, cinsel saldırılar, seri katiller.

 

HUK 429       İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması                        

Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik, insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemindeki hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır.

 

HUK 431        Ceza Usul Hukuku                                                               

Ceza muhakemesi hukuku, bir suç işlendiği şüphesi üzerine başlayan muhakeme sürecini incelemektedir. Bu bakımdan ceza muhakemesi hukuku, ceza kanunlarının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene hangi yaptırımın uygulanacağına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetleri türünü ve zamanını düzenleyen normlardan oluşur.

 

HUK 463        İş Hukuku                                                          

İşçi, İşveren, bunların örgütleri ve devletin birbiriyle ilişkilerini düzenlemeyi öğrenmek. İş Hukukuna özgü yorum metodlarına hakimiyet, işçi ve işveren sıfatının hukuki sonuçları, devletin bu alana müdahalesi, sendikalar ve toplu iş hukuku, iş yargısının işyeyişi.

 

HUK 471        Ticaret Hukuku II                                                                    

Ticaret Hukuku II dersinde, birinci dönem kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. İkinci dönem ise sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir.

 

HUK 457      Tahkim Hukuku                                                               

Bu ders ile tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümünün tercih nedenlerini tespit, tahkime ilişkin Türk Hukukunda ve uluslararası hukukta mevcut kurallar, bu kuralları karşılaştırma ve yorumlama, uluslararası tahkim yargılanmaının aşamaları, hakem kararlarına karşı başvuru yolları ve hakem kararlarının etkisihakkında bilgiye sahip hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

HUK 481 Çevre Hukuku

Çevre hukuku dersi, çevre kavramı ve çevre hukukunun insan hakları çerçevesinde şekillenmiş temel ilkeleri ile evrensel etki değerlendirmesi ve çevreyi kirleten sorumluluk türleri konularında ulusal ve uluslararası teori ve pratiği hakkında hukuki bilinç oluşturan bir derstir.

 

HUK 435 Toprak Hukuku

Toprak hukukunun anlamı, konusu, temel kavramları ve diğer hukuk alanları ile olan ilişkisi konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi.

 

HUK 451 Dış Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku-Dış Ticaret Hukuku karşılaştırması, Uluslararası Ticaret Hukukunun Gelişimi (kamu hukuku yönü, özel hukuk yönü), Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları (kamu hukuku-özel hukuk kaynakları), Uluslararası Ticaret Hukukunun gelişiminde rol oynayan uluslararası örgütler (Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ), Dış Ticaret Hukukunun uygulanması, bu derste ele alınan başlıca konulardır.

 

HUK 455       Uluslararası Yargı Organları                                                         

Uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararlarının incelendiği bir derstir.

 

HUK 479 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikri Haklar dersi, fikri hakka ilişkin teorilerin, fikri hak bakımından menfaat gruplarının, eser kavramı ve çeşitlerinin, eser sahipliği ile eser sahibinin mali ve manevi haklarının, eser sahibinin eser üzerinde tasarruf edebilme sınırlarının ve bu anlamda yapabileceği sözleşmelerin; eserin ve eser sahibinin ihlaller karşısında korunma yollarının ve bu çerçevede açılabilecek davaların ve komşu hakların işlendiği bir derstir.

 

HUK 491 Adli Metinler ve Meslek Kuralları

Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanmasının ve diğer bazı yazışma usullerinin öğretilmesi ve ayrıca meslek kuralları hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi

 

HUK 439 Bilişim Özel Hukuku

Bİlgi sistem ve teknolojileri yaygın olarak kullanılmakta; toplum elektronik ortamda bilgi ihtiyacını gidermekte, birbiriyle iletişim kurmakta, alışveriş yapabilmektedir. Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yoğun kullanımı beraberinde bir takım hukuki meseleleri getirmektedir. Bu bağlamda özellikle elektronik imza, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler, internet ortamında gerçekleşen kişilik hakları ihlalleri, internet servis sağlayıcılarının hukuki sorumlulukları konusunda öğrencinin bilgi sahibi olması büyük önem arz etmektedir.

 

HUK 441 Mesleki İngilizce

Mesleki İngilizce dersi, farklı hukuk dalları ile ilgili hukuk terimlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

 

HUK 440 Uluslararası Koruma                                                                                         

Uluslararası koruma kavramı, önemi, türleri, kaynaklar, usulü ve sağlanan haklar ile yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

HUK 426 Milletlerarası Ceza Hukuku

Uluslararası suç fiileri ve cezalandımra yolları; uluslararası ceza usul hukuku. Uluslararası ceza mahkemesi yargılaması.

 

HUK 452 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması,işlenmesi, işlemede hukuka uygunluk şartları, ilgili kişi, veri sorumlusu, veri işleyen ve bu hukuka ilişkin sair kavram ve kurumlar bilimsel ve çağdaş yöntemlerle incelenmektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde, ilgili kişinin başvurabileceği hukuki yollar yine dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır.

 

HUK 462 Banka Hukuku

Banka Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.

 

HUK 472 İmar Hukuku

Planlama kavramı, imar planlarının hazırlanması, imar planlarının yargısal denetimi, bölgeleme, parselleme, yapı ve yapı kullanma izni, imar irtifakları ve koruma amaçlı imar planları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 

HUK 484 Hava ve Uzay Hukuku

Hava ve uzay hukukunun kavram ve kurumlarının incelendiği bir derstir.

 

HUK 486 Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku dersi, rekabet hukukuna giriş ve rekabet hukukunun tarihsel gelişiminin, rekabet hukuku sistemleri ve kavramlarının, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların, uyumlu eylem ve işletme birliği kararlarının, muafiyet sisteminin, hakim durumun kötüye kullanılmasının, birleşme ve devralmaların, rekabet ihlallerinin yaptırımlarının, rekabet ihlallerinin incelenme ve araştırma usulünün, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinin kararlarının ve yargısal denetimin işlendiği bir derstir.

 

HUK 482 Çocuk ve Aile Ceza Hukuku

Çocuk haklarının tarihi gelişimi ile çocuğun, kadının ve ailenin ceza hukuku kapsamında korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, TCK’nun korunmaya ihtiyacı olan ve suça süreklenen çocuklar ile ilgili hükümleri, TCK’nunda kadın ve aile, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’nun incelenmesi.

 

HUK 430 Uluslararası Sivil Havacılık                                                                             

Hava hukukuna ilişkin ulusal ve milletlerarası düzenlemeler incelenmekte; uluslararası sivil havacılık faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanacak Türkiye’nin tarafı olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri ve milletlerarası sözleşme hükümlerinin kapsamına girmeyen uyuşmazlıkların hallinde Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununun uygulanabilirliği tayin edilmektedir.

 

HUK 432 Avukatlık Hukuku                                                                                             

Avukatın yükümlülüklerinin, hak ve yetkilerinin öğrenilmesinin sağlanması.

 

HUK 444      Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları                                                         

Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, hukuki temelleri, hak arama özgürlüğü ile ilişkisi olumlu ve olumsuz yönleriyle bu bütün içerisinde yer alan müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması, kısa duruşma yöntemleriyle arabuluculuk ve uzlaştırma kurumları ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilip irdelenmesi.

 

HUK 464     Sosyal Güvenlik Hukuku                                                         

Sigortalılık kavramı ve başlangıcı, sigortalılığa hakim olan ilkeler ve yorum metodları, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası, sosyal yardım ve hizmetler.