×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HUK 141        Medeni Hukuk I                                                                                            (404)

Medeni Hukuk I dersi, başlıca üç kısımdan oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk kısımda hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgi verilmekte ve Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci kısımda ise, Türk Medeni Kanunu’nun özel hukuk alınana da hâkim olan başlangıç hükümleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Nihayet dersin üçüncü kısmında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Medeni Hukuk I dersinin amacı öğrencilerin bir hukukçu olarak meslek hayatlarında daima karşılarına çıkacak medeni hukuk sorunlarında, bu sorunlara çözüm üretebilecek, medeni hukuk uyuşmazlıklarında Kanun’a ve hukuk uygulamasına hâkim bir şekilde üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirebilecek, çok boyutlu eğitimin bir neticesi olarak karşılarına çıkan medeni hukuka ilişkin durumlara farklı bakış açılarıyla eğilebilecek bireyler olarak yetiştirilmesidir

 

HUK 142        Medeni Hukuk II                                                                                          (404)

Medeni Hukuk II dersinde, aile hukuku incelenmektedir. Aile hukuku incelenirken, aile hukukuna ilişkin genel bilgiler; evlilik birliğinin kurulması ve bu çerçevede nişanlanma ve evlenme; evliliğin genel hükümlerinin kapsamı, genel hükümlere hâkim ilkeler ve genel hükümlerin gruplandırıl­ması, evlilikte mal rejimleri, evliliğin sona ermesi, soybağı, velayet ve vesayet hukuku konuları ele alınacaktır. Medeni Hukuk II dersinin amacı, öğrencilerin bir hukukçu olarak meslek hayatlarında daima karşılarına çıkacak medeni hukuk sorunlarında, bu sorunlara çözüm üretebilecek, medeni hukuk uyuşmazlıklarında Kanun’a ve hukuk uygulamasına hâkim bir şekilde üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirebilecek, çok boyutlu eğitimin bir neticesi olarak karşılarına çıkan medeni hukuka ilişkin durumlara farklı bakış açılarıyla eğilebilecek bireyler olarak yetiştirilmesidir

 

HUK 143        Anayasa Hukuku I                                                                                        (303)

Anayasa Hukukunun genel esasları, siyasi iktidar, egemenlik, kurucu iktidar, devletin organları, kuvvetler ayrılığı, devletin unusurları, devlet biçimleri, devlet şekilleri, demokrasi, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, siyasi partiler ile Anayasa Yargısı. Öğrenciye, ikinci dönem okutulacak Türk Anayasa Hukuku dersinden önce  Anayasa Hukuku ile ilgili herhangi bir ülkeye bağlı olmaksızın genel bilgileri vermek, Devlet, devletin organları, türleri, kurucu iktidar, demokrasi, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, siyasi partiler ve kanunların Anayasaya uygunluğu konularında genel olarak Batı Demokrasilerindeki uygulamaları aktarmaktır.

 

HUK 144        Anayasa Hukuku II                                                                                      (404) 

Türk Anayasa Tarihi (Osmanlı-Cumhuriyet Dönemi Anayasa Gelişmeleri), 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri (kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik), olağanüstü yönetim usulleri, yargı organı, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi. 1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini, Anayasa Yargısını ve Anayasanın değiştirilmesi usulünü öğretmektir.

 

HUK 145        Hukuk Başlangıcı I                                                                                       (202) 

Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir. Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

HUK 146        Hukuk Başlangıcı II                                                                                     (202)

Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir. Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

HUK 147        Devlet Teorileri I                                                                                           (202)

Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması; modern toplumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Devletin temel işlevlerinin, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin tanıtılmasıyla hukuksal ilişkilerin yorumlanmasında öğrencilere teorik bilgi birikimi sağlamak, demokrasi ve özgürlük temelli bir toplumsal sistem için hukukun ve hukukçunun rolünü ortaya koymak amaçlanmaktadır.

 

HUK 148        Devlet Teorileri II                                                                                         (202)

Modern devlete ilişkin yaklaşımlar, modernleşme, otorite, meşruiyet, iktidar, ideoloji, kamusal alan-özel alan, sivil toplum, birey ve yurttaşlık, ulus devlet ve geleceği bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. Devletin temel işlevlerinin, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin tanıtılmasıyla hukuksal ilişkilerin yorumlanmasında öğrencilere teorik bilgi birikimi sağlamak, demokrasi ve özgürlük temelli bir toplumsal sistem için hukukun ve hukukçunun rolünü ortaya koymak amaçlanmaktadır. Hukuk düzenlerinin ve bunların yarattığı kurumların siyasal kaynaklarına yönelik konularla hukukun gelişen yapısını kavrayıp değerlendirebilecek öğrenci profili geliştirmek de bu dersin amaçları arasındadır.

 

HUK 149        Roma Hukuku                                                                                               (303)

Eski Roma’da gelişen ve uygulanan hukuk sistemi, özellikle sözleşmeler konusunda özel hukuk kavramları.

 

HUK 150        İktisat                                                                                                             (303)

Bu ders temel mikro ekonomi ve makro ekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır: Piyasa ekonomisi, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek olan makroekonomi başlıkları şunlardır: ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme. Bu ders temel düzeyde mikro ve makro ekonomi bilgisi vermektedir. Dersin amacı öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl dağıldığını incelemektir. Piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikro ekonomi konuları ile ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi temel makro ekonomi konuları analiz edilmektedir.

 

HUK 151        Yargı Örgütü                                                                                                 (202)

Yargı örgütü dersinde, yargı işlevi ve mahkeme kavramları, yargı çeşitleri ve kuruluş, görev ve işleyişleri itibariyle yetkili yargı yerleri, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargı görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri ile icra ve iflas teşkilatı ele alınıp incelenmektedir. Öğrencilerin yargı çeşitlerini, bunlar arasındaki farkları öğrenmesini sağlamak temel amaçtır. Bir uyuşmazlığın hangi merciinde çözümleneceği bilgisi verilmeye ve yargılama ilkelerinin benimsenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

 

HUK 153        Hukuk ve Edebiyat                                                                                       (202)

Hukuk ve edebiyat dersinde, edebiyatın hukuk açısından önemiyle birlikte, edebiyat alanında ortaya konulan Türk ve Yabancı yazına ait eserler önceden belirlenip bir inceleme sırasıyla ele alınacaktır. Dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencisinin, hukuku konu edinen eserler üzerinden, fakültede okutulmakta olan diğer derslere ilişkin ilgi ve dikkatinin artırılması ve bu şekilde hukuk eğitiminin içeriğini oluşturan derslerin kağıt üzerinde kelimeler olarak kalmasının önlenmesinin yanı sıra, bu edebi eserler aracılığıyla düzgün ifade kurma, doğru anlatım özelliklerine kavuşması ve bu şekilde kültürel anlamda gelişkin, okumaya ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetişmesidir.

 

ESR 101         Etik ve Sosyal Sorumluluk                                                                           (101)

Etik anlayışı bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak; öğrencilerin iş hayatlarında alacakları iş kararlarını “Etik Gözlüğü” ile değerlendirme becerilerini geliştirmek; iş hayatında lider olacak gençlerin, mesleklerini, iş ahlakı ve etik değerlere uygun olarak ve toplumun yararına icra etmelerine yardımcı olmak; etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamının önemini kavramak ve etik değerlere aykırı davranışların bedelini anlamak, sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek, bu dersin amaçlarıdır.

 

HUK 271        Ceza Hukuku I (G.H.)                                                                                  (303)

Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından) , suçun unsurları (maddi ve manevi unsur, tipiklik, hukuka aykırılık) , suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet, bazı suç tiplerinin incelenmesi. Dersin amacı, ceza hukukunun genel ilkeleri hakkında temel bilgileri vermektir. Bu anlamda, ceza hukukunun hem Batıda hem de Türkiye’de gösterdiği tarihi gelişim, suç kavramı ve unsurları (suçun maddi unsuru, manevi unsuru ve illiyet bağı vb. ) suçlu kavramı ve ceza hukukunda uygulanacak müeyyideler, teori ve ulusal ceza mahkemeleri kararlarına uygun olarak incelenmektedir.

 

HUK 273        İdare Hukuku I                                                                                             (303)

Fonksiyon ve organ olarak idare kavramı, hukuk devletinde idarenin yetki ve faaliyetleri, sorumluluğu, denetimi ve idare hukukunun insan unsuru olan kamu görevlileri ve personel hukuku ve Türk idari teşkilatı. İdare kavramının ve fonksiyonlarının yetki ve sınırları ve idare karşısında vatandaşların haklarının tüm boyutlarıyla öğrenilmesi

 

HUK 275        Borçlar Hukuku I (G.H.)                                                                             (303)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I dersinde, borçlar hukukuna ilişkin genel bilgiler, borçlar hukukunun temel kavramları, borçlar hukukuna hâkim olan temel prensipler, sözleşme ve bu çerçevede sözleşmelerin kurulması, tamamlanması, yorumlanması, değişen koşullara uyarlanması, sözleşmede genel işlem şartları, sözleşmelerin geçersizliği ve iptali; temsil, haksız fiil ve bu çerçevede haksız fiilin unsurları, kusursuz sorumluluk halleri ve maddi-manevi zararın tazmini ve maddi ve manevi tazminat davaları incelenmektedir. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I dersinin amacı, öğrencilerin borçlar hukukunun temel kavramlarını ve borcun kaynaklarından sözleşme ve haksız fiile ilişkin ayrıntılı bilgi edinmeleri ve bu bağlamda sözleşmelerin hukuki işlem içindeki yerini, kuruluşunu, geçerlilik koşullarını ve bu çerçevede sözleşmelerin geçersizliğini, sözleşmelerin tamamlanmasını, yorumlanmasını, değişen koşullara uyarlanmasını, sözleşmede genel işlem şartlarını; temsil kurumunu, haksız fiil ve unsurlarını, kusursuz sorumluluk hallerini, haksız fiillerde müteselsil sorumluluğu ve maddi ve manevi zararın tazmini ile tazminat davalarını öğrenmeleridir.

 

HUK 277        Milletlerarası Hukuk I                                                                                 (202)

Uluslararası Hukukun, gelişimi, özellikleri, dayanağı, iç hukukla ilişkileri, kaynakları ve kişileri bahislerinin,  Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek incelendiği derstir. Uluslararası Hukuk Sisteminin ilke, kural ve kurumlarının, tarihi gelişim ışığında ve Türkiye’nin dış politika sorunları çerçevesinde tanıtılması ve incelenmesidir.

 

HUK 279        Maliye I                                                                                                          (202)

“Kamu” kavramı ve mali olaylar. Kamu harcamaları. Kamu harcamalarının tasnifi. Kamu borçları. Türkiye borçlanma tarihi. Bütçe. Bütçe hukukunun tarihi gelişimi ve bütçenin işlevleri. Bütçeleme sistemleri. Öğrenciye, “kamu” kavramı ve mali olaylar, uluslararası kamu maliyesi; kamu harcamaları (kamu harcamalarının artışı, kamu harcamalarının tasnifi); kamu borçları (borçlanma çeşitleri ve borç alanın avantajları, borçların şartlarının değişmesi, Türkiye borçlanma tarihi); bütçe hukuku (bütçe hukukunun tarihi gelişimi ve bütçenin işlevleri, bütçeleme sistemleri, bütçelemede ilkeler, birlik ilkesinin istisnaları, bütçeleme süreci -bütçenin hazırlanması ve yasalaşması-, bütçenin uygulanması, bütçenin denetlenmesi -Sayıştay denetimi, yasama organı denetimi-) konularında bilgi aktarmaktır.

 

HUK 281        Türk Hukuk Tarihi I                                                                                    (202)

Türk Hukuk Tarihi 1 dersi ile İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukukunun kaynakları, oluşumu, İslam ve Osmanlı Hukukunda devletin temel özellikleri, devlet teşkilatını oluşturan unsurları, gayrimüslimlerin hukuki statüleri, İslam Osmanlı ceza hukuku hakkında genel bilgiler ve spesifik olarak suç ve ceza türleri öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve neden ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk düşüncesi, hukuk nosyonu ve hukuk kültürü kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde Türkiye için büyük önem kazanacak olan emvali metruke ile ilgili bilgiler de gayrimüslimler başlığı altında ele alınacaktır.

 

HUK 283        Anayasa Yargısı                                                                                            (202)

Anayasa Yargısı Kavramı, Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, Tarihsel Gelişimi, Anayasa Mahkemesi Modelleri, Türk Anayasa Mahkemesinin statüsü, kuruluşu ve görevleri, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Şekilleri, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonucu, Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Usul,  Anayasa Hukukunun gün geçtikçe önemi artan ve meslek yaşamında da önemli oranda ihtiyaç duyacakları Anayasa Yargısı alanında öğrencileri bilgilendirmek.

 

HUK 285        Dernekler ve Vakıflar Hukuku                                                                   (202)

Medeni Hukuk Tüzel Kişileri olan dernekler ve vakıfların; kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve sona ermeleri konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi. Teorik açıdan dernek ve vakıfların öğretilmesi yanında, uygulamada dernek ve vakıfların kurulması ve işleyişi bakımından, güncel sorunların da ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sivil toplum örgütlerinin başlıcası olan dernekleri, bizzat kurabilmeleri ve yürütebilmelerini sağlayacak pratik bilgiler edinmeleri suretiyle sivil toplum örgütü bilincinin gelişmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

 

HUK 287        Kriminoloji                                                                                                    (202)

Kriminoloji, hukuki varsayımlarla değil, sosyal realite ile ilgilenmekte; nedenler/ niçinler açıklamalarını bulmaya çalışmaktadır. Toplumdaki ideal davranışı değil, olan davranışları incelemekte ve insanların neden davrandıkları gibi davrandıklarını anlama ve açıklamaya çalışmaktadır. Ceza hukukunun durağan ve dogmatik olmasına karşılık kriminoloji devamlı gelişim sergileyen dinamik bir disiplindir.  Kriminoloji aksi sabit ve krediden yoksun olan teorileri, fikirleri ve inançları saf dışı edip, modern bilimin yeni buluşlarını kaydederek ilerlemektedir. Kriminoloji gerçekçi ve bilimsel bilgi arayışındadır. Kriminoloji uğraşı, suç, failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız malumat arayışıdır. Ceza hukuku ilhamını teoloji ve ahlak felsefesinden alırken, kriminoloji bilgisi nesnel gözlem ve bilimsel deneyime dayalıdır. Kriminoloji masa başında yapışan bir bilimi olmayıp, felsefe veya spekülasyondan uzaktır.  Kriminoloji bilimsel kanıt arayışında ve ona dayalı bulunmaktadır

 

HUK 289        Haberleşme Hukuku                                                                        (202)

Haberleşme hukuku dersi, kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü ve bileşenleri, bu özgürlüklerin kullanılması ve kısıtlama nedenleri, radyo-televizyon, basın, bilim ve sanat ve internet özgürlükleri alanlarında kamu hukuku açısından anayasa, idare ve ceza hukuku açısından bilgiler içermekte ve uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yerel içtihatlar hakkında hukuk öğretimi yapılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez olarak kullanıldığı günümüzde bu alanı düzenleyen uluslararası ve ulusal kurallar, alanın ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik denetim mekanizmaları ve uygulamaya yönelik yargısal ve idari kararlar hakkında hukuki bilgi ve deneyim oluşturmak.

 

HUK 293        Parlemento Hukuku                                                                                     (202)

Bu derste, parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulmaktadır. Bu uğraş içinde önce, makul ölçüde duyarlı bir demokraside bulunması gereken koşullar sorgulanmakta ve demokratik bir sistemde parlamentonun işlevleri, temsil, müzakere, yasa yapma, bütçeyi kabul etme, hükûmetin oluşturulması ve hükûmeti denetleme işlevi olarak sıralanarak, bu işlevler teker teker incelenmektedir. Daha sonra, yasama meclisi üyelerinin hukukî durumlarına geçilmekte ve bu başlık altında, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, milletvekili dokunulmazlığı kurumlarıyla, milletvekillerinin malî statüleri ele alınmaktadır. Bu derste güdülen esas amaç, öğrencilere yasama organının oluşumu ve işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. Bu bağlamda, anılan derste parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulmaktadır.

 

PSI 230           Siyasi Tarih                                                                                                   (202)

Siyasi açıdan Fransız İhtilali sırasındaki ve sonrasındaki olaylar; ABD’nin kuruluşu ve Fransız İhtilali Fransız İhtilali’nin sonuçları, 19. yüzyılda Avrupa’daki önemli siyasi olaylar ve Osmanlı İmparatorluğu; Kolonizmin gelişmi, I. Dünya Savaşı ve sonuçları, Uzak Doğu ve Orta Doğu’daki olaylar ve 1950-1980 arasındki öneli politik olaylar.

 

STAT 204       İstatistik                                                                                                          (202)

Hukuki çalışmalardaki genel istatistik uygulamaları.

 

ECON 217      İktisadi Düşünceler Tarihi                                                                           (202)

İktisadi düşünce ve sistemlerin tarihsel incelemesi.

 

HUK 272        Ceza Hukuku II (G.H.)                                                                                 (303)

Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından) , suçun unsurları (maddi ve manevi unsur, tipiklik, hukuka aykırılık) , suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet, bazı suç tiplerinin incelenmesi. Dersin amacı, ceza hukukunun genel ilkeleri hakkında temel bilgileri vermektir. Bu anlamda, ceza hukukunun hem Batıda hem de Türkiye’de gösterdiği tarihi gelişim, suç kavramı ve unsurları (suçun maddi unsuru, manevi unsuru ve illiyet bağı vb. ) suçlu kavramı ve ceza hukukunda uygulanacak müeyyideler, teori ve ulusal ceza mahkemeleri kararlarına uygun olarak incelenmektedir.

 

HUK 274        İdare Hukuku II                                                                                           (303)

İdarenin faaliyetleri ve bunlardan kaynaklanan sorumluluğu, denetimi ve idare hukukunun insan unsuru olan kamu görevlileri ve personel hukuku. İdare kavramının ve faaliyetlerinin yetki ve sınırları, idarenin faaliyet ve mallarından kaynaklanan sorumlulukları ve kamu personel rejiminin öğrenilmesi.

 

HUK 276        Borçlar Hukuku II (G.H)                                                                             (303)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II dersinde, öncelikle borcun kaynaklarının sonuncusunu oluşturan sebepsiz zenginleşme ve ardından borcun ifası ve ifanın tarafları, çeşitli edimlerin ifasına ilişkin özellikler, ifaya ilişkin diğer hususlar, borca aykırı davranış ve ifa davası, borca aykırı davranışın türleri ve ileri sürülebilecek talepler, sorumsuzluk anlaşması ve borçlunun yardımcı şahısların borca aykırı davranışından sorumluluğu, borçların üçüncü kişilere etkilerini, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, pey akçesi, cayma akçesi, ücret alıkoyma, cezai şart ve alacağın temliki ile borcun nakli üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin borçların kaynaklarını sebepsiz zenginleşme konusunu da öğrenmek suretiyle tamamlayarak, borçların ifasını ve borca aykırı davranışı, borca aykırı davranışa ilişkin sonuçlarını ve borç ilişkilerinde özel durumlar ile borçların sona ermesini ve alacağın temliki ile borcun naklini öğrenmeleri ve bu şekilde özel hukuk ilişkilerinin maddi anlamda temelini oluşturan özel hukukun genel teorisini özümsemelerini sağlamaktır.

 

HUK 278        Milletlerarası Hukuk II                                                                                (202)

Uluslararası Hukukun, mekânsal kuralları, tanıma, devletlerin halefiyeti, diplomasi ilişkileri ve diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, uluslararası sorumluluk ve diplomatik himaye, önleme ve zorlama yolları, uyuşmazlıkların çözümü, kuvvet kullanma yasağı ve istisnaları, silahlı çatışmalar hukuku ve gerçek kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu bahislerinin, Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek incelendiği derstir. Uluslararası Hukuk Sisteminin ilke, kural ve kurumlarının, tarihi gelişim ışığında ve Türkiye’nin dış politika sorunları çerçevesinde tanıtılması ve incelenmesidir.

 

HUK 280        Maliye II                                                                                                        (202)

Kamu gelirlerinin tasnifi. Verginin özellikleri, vergileme ilkeleri, vergi ödeme gücü. Gelir üzerinden alınan vergiler. Harcama vergileri. Servet vergileri. Mahalli idare gelirleri, parafiskal gelirler ve fonlar, uluslararası kamu maliyesi.   Maliye politikası. Maliye politikasının  amacı ve çeşitleri. Öğrenciye, vergiler ve diğer kamu gelirleri, kamu gelirlerinin tasnifi; verginin özellikleri, vergileme ilkeleri, vergi ödeme gücü (artan oranlı vergiler, en az geçim indirimi, ayırma ilkesi); gelir üzerinden alınan vergiler (gelir vergisi, kurumlar vergisi); harcama vergileri (genel tüketim vergileri, özel tüketim vergileri); servet vergileri (servetin varlığından alınan vergiler: emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, servetin transferinden alınan vergi: veraset ve intikal vergisi); mahalli idare gelirleri, parafiskal gelirler ve fonlar, maliye politikası (amacı ve çeşitleri, maliye politikası ve ekonomik denge -klasik düşünce, Keynesyen düşünce, liberal İktisat anlayışı- konularında bilgi aktarmaktır.

 

HUK 282        Türk Hukuk Tarihi II                                                                                  (202)

Türk Hukuk Tarihi 2 dersi ile İslam Osmanlı hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk kültürü, hukuk nosyonu ve hukuk düşüncesi kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Yine bahsi geçen ders ile Türk hukuk devriminin neden gerekli ve önemli olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle vakıflar ve miras hukuku konusunda 1926 yılında Medeni Kanunun kabulünden önceki döneme ait ve günümüzde devam eden davalarda Osmanlı hukuku ilkeleri uygulandığı için bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlandırılmaktadır.

 

HUK 284        Adalet Psikolojisi                                                                                           (202)

Suçlu davranışının bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği.

 

HUK 286        Çocuk Hukuku                                                                                              (202)

Çocuk Hukuku dersinde, çocuk hukukunun konusu ve özellikleri, çocuk haklarının tarihi gelişimi, çocuğun Anayada’da ve uluslar arası anlaşmalarda yer alan hakları ve bu çerçevede çocuk yararının önceliği başta olmak üzere, çocuk hukuku ve tüm hukuk düzenine hâkim olan temel prensipler; kamu hukukunda çocuğun korunması; medeni hukukta çocuğun konumu ve bu çerçevede çocuğun hak ve fiil ehliyeti, çocuğun hukuki kişiliğinin korunması, çocuğun hukuki kişiliğine ilişkin özellikler, çocuğun nişanlanması ve evlenmesi, çocukla ana babası arasındaki ilişkiler ve son olarak sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukuku açısından çocuk konuları işlenecektir.

 

HUK 288        Bilişim Hukuku                                                                                             (202)

Elektronik imza, elektronik ve mesafeli sözleşmeler (kurulması,  genel işlem şartları vs.), internet ortamında gerçekleşen kişilik hakları ihlalleri ve sonuçları, internet servis sağlayıcıların hukuki sorumlulukları gibi bilişim özel hukukunu ilgilendiren temel konuların anlatıldığı bir derstir.

 

HUK 290        Basın Hukuku                                                                                               (202)

Yazılı ve görsel basın mevzuatı, basın hak ve yükümlülükleri, basın özgürlüğü ve basın suçları, konuyla ilgili ulusal ve uluslarası düzenlemeler kapsamında ve düşünceyi ifade özgürlüğüne ilişkin AİHM kararları nazarında incelenecektir. “Basın Özgürlüğünün ve Basın Suçlarının Ulusal ve Uluslarası Düzenlemeler Işığında ve Ceza Hukuku Hükümleri Nazarında Incelenmesi”

 

INF 210          Bilgisayar                                                                                                       (202)

Öğrencilere  bilgisayara ilişkin  temel  kavramları aktararak  günlük hayatta ihtiyaç duyacakları temel bilgi teknolojileri altyapısının kazandıran giriş düzeyinde bir derstir.

Bilgisayarın temel yapısı, donanım ve yazılım,  işletim sistemi kavramları verilerek günlük iş yaşamında yagın olarak kullanılan internet, kelime işlem, elektronik hesaplama tablosu ve sunu hazırlama konuları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olunması  ve  yaygın kullanılan bazı ofis programlarının (MS word, Excel, PowerPoint) kullanım becerilerini kazandırmak amaçlanır.

 

ECON 216      Çalışma Ekonomisi                                                                                       (202)

İstihdam politikası; işsizlik ve ücretler, sendikaların çalıişma hayatındaki yeri; toplu sözleşmeler ve ekonomiye etkileri.

 

HUK 341        İdari Yargı Hukuku I                                                                                   (202)

Bu ders, idare hukuku alanındaki maddi bilgilerin yargılama alanında yani uygulamadaki görünümünü inceleyen bir derstir. Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır. Dersin amacı İdari Yargılama Usulü’nün temel ilkelerini ve alanın kapsamını belirlemek ve öğrencilere öğretmektir. Niçin böyle bir yargılama alanına ihtiyaç duyulduğu dünyada ve ülkemizde ki tarihsel gelişiminden hareketle bu derste ele alınacaktır.

 

HUK 343        Eşya Hukuku I                                                                                              (303)

Eşya Hukuku I dersinde, ayni hakka ilişkin temel bilgiler ve ayni hakkın diğer haklardan ayrılması ve sınıflandırılması, ayni haklara hâkim olan prensipler, zilyedlik ve bu çerçevede zilyetliğin taşınırlarda hak karinesi oluşu, taşınmazlarda hak karinesi ve tapu sicili sistemi incelenecektir. Eşya Hukuku I dersinin amacı, öğrencinin özel hukukta çok önemli bir yere sahip olan eşya kavramı ile, eşya üzerinde zilyetlik konusunu ve yine tapu sicili sistemini öğrenmesidir.

 

HUK 345        Borçlar Hukuku I (Ö.H.)                                                                              (303)

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde öncelikle, Borçlar hukuku özel hükümler dersinin konusunu oluşturan özel borç ilişkileri kavramı üzerinde durularak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri ile atipik ve isimsiz sözleşmeler konusu anlatılacak ardından özel borç ilişkilerinin sırasıyla incelenmesine geçilecektir. Bu çerçevede, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I dersinde öncelikle satım sözleşmesi, trampa sözleşmesi ve bağışlama sözleşmesi ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

HUK 347        Medeni Usul Hukuku I                                                                                 (303)

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı    olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Medeni Usul Hukuku-I dersinin amacı kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.

 

HUK 349        Ticaret Hukuku I                                                                                          (303)

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinde, ticaret hukukunun temel kavramları ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletme; keza tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acente, tellâl, ticari hükümler ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemler incelenecektir. Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) dersinin amacı, bu derste, öğrencilerin, ticaret hukukunun temel kavramlarını ve bu çerçevede ticaret hukukunun önemli bir kurumunu oluşturan ticari işletmeyi; tacir ve tacir olmanın sonuçlarını, ticaret sicilini, ticaret unvanını ve işletme adını, haksız rekabeti, ticari defterleri, cari hesabı, acenteyi, tellâlı, ticari hükümleri ve ticari işletme üzerinde hukuki işlemleri öğrenmeleridir.

 

HUK 351        Ceza Hukuku I (Ö.H.)                                                                                  (303)

Cinsel dokunulmazlığa karsı suclar; hurriyete karsı suclar; serefe karsı suclar; ozel hayata ve hayatın gizli alanına karsı suclar; genel tehlike yaratan suclar; cevreye karsı suclar; kamu sağlığına karsı suclar; kamu guvenine karsı suclar; kamu barısına karsı suclar; genel ahlaka karsı suclar; aile duzenine karsı suclar. Turk Ceza Kanunu’nun ozel hukumler bolumundeki cesitli suc tiplerinin suc teorisine iliskin bilgiler ısığında yapısal unsurlar itibariyle incelenmesi.

 

HUK 353        Vergi Hukuku I                                                                                             (303)

Türk vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri. Verginin tarafları. Vergilendirme süreci. Mükellefin ödevleri. Vergi denetimi. Vergi suç ve cezaları. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Bu dersin amacı; Türk Vergi Hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, konusu, dalları, tanımı, kaynakları, verginin tarafları, vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, vergi denetimi, süreler, vergi suç ve cezaları, vergi alacağının korunması, vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren veya hafifleten nedenler, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları hakkında öğrenciye bilgi aktarmaktır.

 

HUK 355        Hukuk Sosyolojisi                                                                                          (202)

Hukuk sosyolojisi, normlar ve sosyal koşulları/etkileşimi ele almaktadır. Sosyologlar, sosyolojik  şartların insan davranışını açıkladığı varsayımına kendilerini adamışlardır. Bu nedenle, sosyolojik olmayan değişkenler kullanılarak yapılan insan davranışı açıklamalarına direnmektedirler. Hukuk sosyolojisinin konusu bir taraftan norm oluşumu süreci, norm algılaması ve norm uygulaması ile diğer sosyal normlar arasındaki boşluğu sergilemektir.

 

HUK 327        Hukuk Metodolojisi                                                                                      (202)

Hukuk ve mantık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuksal sorunların kavranması ve çözümlenmesinde kullanılan yöntemler, hukukta yorum, hukuksal metinlerin çözümlenmesi ve argüman geliştirme üzerine konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

HUK 329        Avrupa Hukuku                                                                                            (202)

Avrupa Hukuku genel olarak, AB’nin gelişim aşamalarının, AB’nin organları ile AB hukuk düzeninin kaynak ve özelliklerinin ve Türkiye–AB ilişkilerinin  incelendiği bir derstir. Avrupa Hukuku dersinin temel amacı, AB’nin tarihi gelişimi ışığında, AB hukuk düzeninin temel kavram ve özelliklerinin, Türkiye–AB ilişkileri de nazara alınarak incelenmesi ve bu konulara hakim hukukçuların yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

HUK 326        Ekonomik Suçlar                                                                                          (202)

Ekonomik amaçlarla işlenen suçlar.

 

HUK 337        Sağlık Hukuku                                                                                              (202)

Biyotıp Sözleşmesi ve Hasta Hakları Yönetmeliği Kapsamında hastalara tanınan hakların incelenmesinin yanında, hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği, hekimin görevleri ve hukuki sorumluluğu konularının incelendiği bir derstir.

 

HUK 339        Ceza İnfaz Hukuku                                                                                       (202)

Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazı ve denetimli serbestliğin incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

HUK 357        Çevre Ceza Hukuku                                                                                     (202)

Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir.

 

HUK 359        Tıp Ceza Hukuku                                                                                         (202)

Tıbbi müdahalelerin hukuki niteliklerinin, hangi şartlar içinde hukukun izin verdiği bir tıbbi müdahalenin mevcut olacağının, tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunun dayandığı temel hukuki esasın ve bu esasın kapsamının ve sınırlarının, evrensel hukuk ilkeleri ile uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri nazarında sistematik olarak incelenmesi. Disiplinlerarası bir nitelik arz eden ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli devinim içinde olan tıp hukukunun temel kavram ve esaslarının kapsamının çizilerek, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde tıp ceza hukuku açısından Uluslararası Düzenlemeler ışığında ve nihayetinde kıta avrupası hukuk sistemleri ve müşterek hukuk sistemleri karşılaştırması nazarında geniş ve kapsamlı bir irdeleme ve değerlendirme sunmak

 

HUK 373      Hukuk ve Müzakere Sanatı                                              

Yaratıcı düşünme, okuduğunu anlama, problem çözme, kendini ifade, hukuki sorunu kavrama, hukuki sorunda kullanılacak mevzuatı yorumlama, hukuki sorun ve mevzuat arasında illiyet bağı kurma, araştırmaktan ve öğrenmekten keyif almak, sebep sonuç illiyet bağı nedensellik kavramlarını kurarak sonuca ulaşma.

 

HUK 342        İdari Yargı Hukuku II                                                                                 (202)

Bu ders, idare hukuku alanındaki maddi bilgilerin yargılama alanında yani uygulamadaki görünümünü inceleyen bir derstir. Ders kapsamında idari yargının ülkemizdeki tarihsel gelişimi Danıştay’ın tarihçesi, şu an ki yapısı ve idari yargı alanında ki diğer alt derece mahkemelerin görev ve yetkileri anlatılacak ve alana ilişkin Anayasal ilkeler bağlamında idari yargının diğer yargı kolları içindeki yeri ele alınacaktır. Dersin amacı İdari Yargılama Usulü’nün temel ilkelerini ve alanın kapsamını belirlemek ve öğrencilere öğretmektir. Niçin böyle bir yargılama alanına ihtiyaç duyulduğu dünyada ve ülkemizde ki tarihsel gelişiminden hareketle bu derste ele alınacaktır.

 

HUK 344        Eşya Hukuku II                                                                                             (303)

Eşya Hukuku II dersinin amacı, öğrencinin mülkiyet kavramını, mülkiyetin içeriğini, mülkiyetin konusunu ve kapsamını, mülkiyetin çeşitlerini, taşınmaz mülkiyetini ve bu bağlamda taşınmaz mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını, kaybını, kapsamını ve kısıtlamalarını; taşınmaz malikinin sorumluluğunu, kat mülkiyetini, taşınır mülkiyetini ve yine bu bağlamda taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını ve kaybını ve sınırlı ayni hakları öğrenmesidir. Eşya Hukuku II dersinin kazanımları, öğrencinin mülkiyet kavramını, mülkiyetin içeriğini, mülkiyetin konusunu ve kapsamını, mülkiyetin çeşitlerini, taşınmaz mülkiyetini ve bu bağlamda taşınmaz mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını, kaybını, kapsamını ve kısıtlamalarını; taşınmaz malikinin sorumluluğunu, kat mülkiyetini, taşınır mülkiyetini ve yine bu bağlamda taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını ve kaybını ve sınırlı ayni hakları öğrenmesi ve bu şekilde özel hukukun en önemli konularından birini oluşturan eşya hukukunu bilen ve uygulamada bu bilgileri gerektiği gibi kullanan hukukçular olarak yetişmeleridir.

 

HUK 346        Borçlar Hukuku II (Ö.H.)                                                                            (303)

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinde, Borçlar Hukuku Özel Hükümler I dersini tamamlayacak şekilde özel borç ilişkilerinin açıklanmasına devam edilecek ve bu şekilde kira sözleşmeleri, kullandırma ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekaletsiz iş görme ve komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet, kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi incelenecektir.

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin özel borç ilişkilerinin Kanun’da yer alan diğer türlerini öğrenmelerinin ve bu şekilde gündelik hayatın ve ticari yaşamın en önemli sözleşmelerini çok boyutlu olarak öğrenerek yetkin hukukçular olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır.

 

HUK 348        Medeni Usul Hukuku II                                                                               (303)

Medeni usul hukukunun bu kapsamı çerçevesinde, medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması ilk derece mahkemesinde görülecek yargılamaya ilişkin olarak işlenmektedir. Medeni Usul Hukuku-II dersinin amacı kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir

 

HUK 350        Ticaret Hukuku II                                                                                        (303)

Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) dersinde, şirket kavramı, şirketlerin tasnifi, adi şirket, ticaret şirketleri ve bu çerçevede kolektif ve komandit şirket, anonim şirket ve limited şirket, kooperatif incelenecektir.  Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste,  şirket kavramını, şirketlere ilişkin tasnifi, adi şirketi, ticaret şirketlerini ve bu çerçevede kolektif ve komandit şirketi, anonim şirketi ve limited şirketi, kooperatifi öğrenmeleridir.

 

HUK 352        Ceza Hukuku II (Ö.H.)                                                                                 (303)

Ekonomi ve ticarete iliskin suclar; bilisim alanında suclar; kamu idaresinin guvenilirliliğine ve isleyisine karsı suclar; adliyeye karsı suclar; devlet guvenliğine karsı suclar; anayasal duzene karsı suclar; milli savunmaya karsı suclar. Turk Ceza Kanunu’nun ozel hukumler bolumundeki cesitli suc tiplerinin suc teorisine iliskin bilgiler ısığında yapısal unsurlar itibariyle incelenmesi.

 

HUK 354        Vergi Hukuku II                                                                                           (303)

Türk vergi sisteminin tarihçesi. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi… Servet üzerinden alınan vergiler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi. Bu dersin amacı; Türk vergi sisteminin tarihçesi, vergi gelirlerinin kompozisyonu, Türk vergi hukukunda gelir üzerinden alınan vergiler (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi), harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar Vergisi, Harçlar), servet üzerinden alınan vergiler (Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi) hakkında öğrenciye bilgi aktarmaktır.

 

HUK 356        Hukuk Felsefesi                                                                                             (202)

Yargının temel işlevi de, aktörlerdeki kuşkuların birlikte giderilmesine odaklanmış bulunmaktadır. Bu süreçte hukuki terimler/kavramlar, argümanların geçerliği, vargıların doğruluğu ve adalet/adaletsizlikler önemli odaklar olarak belirmektedir. İşte bu konular üzerine hukuk felsefesi okullarının düşüncelerine de yer verilen bu eserde, hukuka özgü “adalet”, “ahlak”,“geçerlik”,“yarar”, “işlev”, “menfaat”, “amaç”,“kural”, “yorum”, “gerekçeli karar” ve diğer temel  terim ve kavramlar  işlenmekte; hukuk ile bu terimlerce temsil edilen çeşitli idea’ler arasındaki ilişki, hukukun ne derece bağımsız bir değerler sistemi olduğu,normatif olarak hukukun ne anlama geldiği, toplumsal hedef arayışı/değer ifadesine ilişkin genel sorunlara felsefi yaklaşım ve analizlerin neler olduğu; hedefe yönelik sorunların çözüm süreçlerine hukukun katkısının nasıl olabileceği irdelenmektedir.Felsefe bizlere bildiğimiz şeyleri/soruları ve sorunları anlamamıza, onları şimdi anladığımızdan daha iyi şekilde anlamamıza, değer biçmemize yardımcı olmakta ve bu konumu ile yararlı bir işlev görmektedir. Bu nedenle felsefe her hukuk öğrencisi için  gerekli bir alan olarak gündeme gelmektedir.

 

HUK 333        Doğal Kaynaklar Hukuku                                                                           (202)

Doğal Kaynaklar Hukuku dersi, doğal kaynakların tanımı ve kapsamı ve enerji kaynağı olarak kullanılma rejimleri ve korunmaları, özellikle sular hukuku, ormanlar ve madenler ve bunların sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde enerji kaynağı olarak kullanılmaları ve korunmaları hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik kamu hukuku bilgisini içermektedir.

 

HUK 328        Askeri Ceza Hukuku                                                                                    (202)

Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları ve askeri ceza yargılama usulü hakkında temel bilgiler

 

HUK 330        Sermaye Piyasası Hukuku                                                                           (202)

Sermaye piyasası hukuku dersinin başlıca konuları; sermaye piyasası kanununa genel bakış, sermaye piyasası hukukunun kaynakları, sermaye piyasasının temel kavramları, halka açık anonim şirket, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, denetim, sermaye piyasası suçları, cezai sorumluluktur.

 

HUK 314        Hukukçular için Etkili İletişim                                                                       (202)

Bu derste kişilerarası iletişim, iletişim süreçleri, sözlü, sözsüz iletişim(beden dili), iletişim engelleri, empati, duygusal zeka ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma çözme  konuları üzerinde durulacaktır.

 

HUK 332        Patent Hukuku                                                                                              (202)

Patent hukukunun temel konuları, fikrî-sınai hak ayrımı,patent hakkının da içinde bulunduğu sınaî hakların türleri, patent hakkı ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler, kuruluşlar, patent sisteminin işlevleri, patent hakkının sınıflandırılması, patent başvurusu, patent türleri, patentten doğan haklar ve hakkın sınırları, patentin ve başvurunun hukukî işlemlere konu olması, patentin hükümsüzlüğü, patent hakkının sona ermesi, patentten doğan hakka tecavüz ve tecavüze karşı hak sahibinin talepleridir.

 

HUK 334        Yeni Sözleşme Türleri                                                                                  (202)

Yeni Sözleşme Türleri dersi, genel hatlarıyla sözleşmeler hukukuna giriş ve sözleşme serbestisi ilkesi ile isimli-isimsiz sözleşmeler ayrımının ve daha sonra özel olarak finansal kiralama sözleşmesinin, faktoring sözleşmesinin, franchise sözleşmesinin, akreditif sözleşmesinin, banka teminat mektuplarının, tüketici sözleşmelerinin ve bu bağlam altında tüketici kredi sözleşmesinin ve ayrıca sponsorluk sözleşmesinin işlendiği bir derstir.

 

HUK 336        Deniz Hukuku                                                                                               (202)

Deniz Hukuku, devletlerin ülkesinin bir parçasını teşkil eden deniz alanları ile devletlerin belirli egemen haklara sahip oldukları deniz alanlarının mahiyetleri, nitelikleri, hukuki rejimleri ve sınırlandırma meselelerini, Türkiye’nin Deniz Hukuku sorunlarına da değinilerek incelendiği bir derstir.

 

HUK 340        Reklam Hukuku                                                                                            (202)

Reklâmın en önemli işlevi, bilgilendirme işlevidir. Reklâm aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. Böylece tüketiciler belirli bir ürünü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden haberdar edilerek doğru tercih yapmaları sağlanır. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklâmın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla, reklâmların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte, reklâm hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir.  Reklâmın tanımı, unsurları, işlevleri, reklâmın çeşitleri, reklâmın hukukî niteliği, aldatıcı reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar, örtülü reklâm, telkin edici reklam, bilinç altı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklâmların denetimi(öz denetim, idarî denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklâm hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir.

 

HUK 358        Tüketici Hukuku                                                                                           (202)

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız  şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi konularının ayrıntılı olarak işlenmesi. Bunun yanında tüketicinin başvurabileceği hukuki yollar konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi

 

HUK 382        Uluslararası Deniz Hukuku                                                                         (202)

Uluslararası Deniz Hukuku dersinin temel amacı, deniz hukuku kavramlarına, deniz hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemelere ve Türkiye’nin Deniz Hukuku ile ilgili dış politika sorunlarına hakim hukukçu yetiştirilmesidir.

 

HUK 403        Devletler Özel Hukuku I                                                                              (303)

Bu dersin tanımına Devletler Özel Hukukunun sadece iki dalı girmektedir: Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukuku.Vatandaşlık Hukuku, vatandaşlık ile ilgili genel ilkeleri, Türk  vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve ispatı ile şeylerin tabiiyetini içermektedir. Yabancılar Hukuku, Türkiye’de bulunan  yabancıların  hukuki  durumunu (hak ve yükümlülüklerini) konu edinir. Devletler Özel Hukuku I ile öğrencilerin vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin genel prensipleri öğrenmesi, bu alanlara ilişkin temel bilgiye sahip olması, ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüm yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

HUK 405        Ticaret Hukuku III                                                                                       (303)

Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinde, kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, kıymetli evrakın tanımını, kıymetli evrakta borçlunun durumunu ve kıymetli evrakın devrini, kıymetli evrak teorilerini, kıymetli evrakın ziyaını ve iptalini, kıymetli evrak nevilerini, emre yazılı senetleri ve özelliklerini, poliçeyi, bonoyu ve çeki öğrenmeleridir.

 

HUK 407        Miras Hukuku I                                                                                            (202)

Miras Hukuku I dersinde, miras hukukuna ilişkin genel bilgiler, miras hukukunun kaynakları ve temel kavramları, miras hukukunun temel ilkeleri, mirasçılar ve ilgili mirasçıların yasal ve saklı payları, mirasçı olma şartları; mirasbırakanın geride bıraktığı malvarlığı üzerinde ne oranda tasarrufta bulunabileceği, bu oran aşıldığı takdirde ne olacağı; ölüme bağlı tasarrufun ne şekilde gerçekleşeceği ve bu bağlamda vasiyetname ile miras sözleşmesi ele alınacaktır. Miras Hukuku I dersinin amacı, öğrencilerin, miras hukukuna ilişkin genel bilgileri, miras hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını, miras hukukunun temel ilkelerini, mirasçıları ve ilgili mirasçıların yasal ve saklı paylarını, mirasçı olma şartlarını; mirasbırakanın geride bıraktığı malvarlığı üzerinde ne oranda tasarrufta bulunabileceğini, bu oran aşıldığı takdirde ne olacağını; ölüme bağlı tasarrufun ne şekilde gerçekleşeceğini ve bu bağlamda vasiyetname ile miras sözleşmesini öğrenmeleridir.

 

HUK 409        İcra ve İflas Hukuku I                                                                                  (303)

Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. İcra ve İflas Hukuku I dersinin amacı, iflas hukukunun temel ilke ve esaslarını, kaynaklarını, mali güçlük içindeki ticari işletmelerin yeniden yapılandırılarak  ekonomiye kazandırılmasını incelemek ve öğretmektir

 

HUK 411        Ceza Usul Hukuku I                                                                                     (303)

Ceza muhakemesi hukukuna giris ve tarihce; ceza muhakemesinin kaynakları ve yorum; ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı; ceza muhakemesi sartları ve ilkeleri; teskilat yapısı; ceza muhakemesi sujeleri; ceza muhakemesi islemleri;ispat. Ceza muhakemesine iliskin temel bilgilerin mevzuat, ictihat ve doktriner gorusler cercevesinde verilmesi.

 

HUK 413        İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I                                                                  (505)

İşçi ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin yapılması ve işçi-işveren sıfatlarının kazanılmasından itibaren, bu sıfatların sona ermesine kadar olan tüm hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

HUK 433        Adli Tıp                                                                                                          (202)

Ölüm, tanımı, tespiti, belirtileri, yaralar, asfiksili ölümler, gebelik, doğum, düşük, cinsel saldırılar, seri katiller. Yaralamalı ve ölümlü olaylarda olayı analiz edebilmek, gerekli sentezi yaparak suç olaylarını aydınlatmak.

 

HUK 437        İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması I                                              (202)

Hak ve özgürlüklerle ilgili sorunlar hakkında düşünce üretebilmeye yönelik,  insan onuru, insan hakları, hak ve özgürlük gibi temel kavramlar, evrensellik, evrenselleştirilebilirlik, doğal hak, modernleşme, özel alan-kamusal alan, birey-yurttaş ilişkisine yönelik konular, insan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve güvence sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Hak temelli toplumsal, siyasal ve hukuksal bir sistemin yaratılması hukukla teorik ya da pratik düzeyde ilgilenen herkese belirli görevler yüklemektedir. Uluslararası sistemin geldiği bugünkü aşama da hukuksal sorunların sadece ulusal düzeyde kavranması ve çözümlenmesini olanaksız kılmaktadır. İnsan haklarının genişleme eğilimi hukukun her alanına insan hakları anlayışının yerleşmesi sonucunu doğurmakta hukukla ilgilenen herkese de hukuka bu açıdan bakma zorunluluğu yüklemektedir. Hem etik hem de mesleki bu gerekliliklerin sağlanmasına yönelik ders tüm hukuksal sorunlara hak temelli bir bakışı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

HUK 401        Çevre Hukuku                                                                                               (202)

Çevre hukuku dersi, çevre kavramı ve çevre hukukunun insan hakları çerçevesinde şekillenmiş temel ilkeleri ile çevresel etki değerlendirmesi ve çevreyi kirletenin sorumluluk türleri konularında ulusal ve uluslararası teori ve pratiği hakkında hukuki bilinç oluşturan bir derstir.  Çevre sorunlarının önlenmesi ve bu konudaki hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki bilgi ve tecrübe yaratmak.Çevre kavramı ve çevre sorunları konusunda insan hakları ve ilkeler çerçevesinde bilinçlenme sağlamak.

 

HUK 443        Toprak Hukuku                                                                                            (202)

Toprak hukukunun anlamı, konusu, temel kavramları ve diğer hukuk alanları ile olan ilişkisi konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi. Toprak hukukunun anlamı, temel kavramları ve kapsamı konularının yanında, toprak hukukunun eşya hukuku, miras hukuku ve kira hukuku ile olan ilişkinin incelenmesi ve öğrenin bu konularda yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak.

 

HUK 445        Dış Ticaret Hukuku                                                                                      (202)

Uluslar arası Ticaret Hukuku-Dış Ticaret Hukuku karşılaştırması, Uluslar arası Ticaret Hukukunun Gelişimi(kamu hukuku yönü, özel hukuk yönü), Uluslar arası Ticaret Hukukunun Kaynakları(kamu hukuku-özel hukuk kaynakları), Uluslar arası Ticaret Hukukunun gelişiminde rol oynayan uluslar arası örgütler(Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ), Dış Ticaret Hukukunun uygulanması, bu derste ele alınan başlıca konulardır. Uluslar arası ticaret hukukunun gelişimi ve ilkelerin açıklanması, dış ticaret hukukunun bu gelişimden etkilenmesinin ortaya konması ve dış ticaret hukukunun kaynakları ile uygulama modalitelerinin gösterilmesidir.

 

HUK 447        Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku                                                                  (202)

Fikri Haklar dersi, fikri hakka ilişkin teorilerin, fikri hak bakımından menfaat gruplarının, eser kavramı ve çeşitlerinin, eser sahipliği ile eser sahibinin mali ve manevi haklarının, eser sahibinin eser üzerinde tasarruf edebilme sınırlarının ve bu anlamda yapabileceği sözleşmelerin; eserin ve eser sahibinin ihlaller karşısında korunma yollarının ve bu çerçevede açılabilecek davaların ve komşu hakların işlendiği bir derstir.

 

HUK 449        Adli Metinler ve Meslek Kuralları                                                              (202)

Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanmasının ve diğer bazı yazışma usullerinin öğretilmesi ve ayrıca meslek kuralları hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi. Bu dersin amacı; hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, icra takibi safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ile avukatlık, hukuki danışmanlık veya hâkimlik-savcılık mesleğine ilişkin meslek kuralları hususlarının incelenmesidir.

 

HUK 453        Bilişim Özel Hukuku                                                                                    (202)

Internet ortamında güvenli ve sorunsuz bir şekilde faaliyette bulunulmasını sağlamaya yönelik hukuksal düzenlemeler ve diğer önlemler, yine karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeler ( özellikle Siber suç sözleşmesi) de göz önüne alınarak irdelenmektedir.

 

HUK 442 Uluslararası Koruma                                                                                          (202)

Uluslararası koruma kavramı, önemi, türleri, kaynaklar, usulü ve sağlanan haklar ile yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

HUK 404        Devletler Özel Hukuku II                                                                            (303)

Devletler Özel Hukukunun diğer iki dalı bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku.Kanunlar İhtilafı Hukuku, Yabancı unsurlu  özel hukuk  karakterli  hukuki işlem  ve  ilişkilere  uygulanacak  hukuku  konu edinir. Milletlerarası  Usul  Hukuku: Yabancı unsurlu  özel  hukuk  karakterli  hukuki  uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası  yetkisi, yetki anlaşmaları ve sınırları, teminat, yabancı  devletin  yargı  muafiyeti,  yabancı  mahkeme ve hakem  kararlarına  ülke  içi  etki  tanınması usulleri gibi konuları  inceler.

 

HUK 406        Ticaret Hukuku IV                                                                                       (404)

Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinde, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramları, sigorta hukukuna hâkim olan teoriler, sigorta sözleşmesi ve kuruluşu, sigorta türleri, tazminat sigortaları, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleler, mesuliyet (sorumluluk) sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortaları incelenecektir. Ticaret Hukuku IV (Sigorta ve Deniz Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, sigorta hukukunun temel kavramlarını, sigorta hukukuna hâkim olan teorileri, sigorta sözleşmesini ve sigorta sözleşmesinin kuruluşunu, sigorta türlerini, tazminat sigortalarını, tazminat sigortalarının ana kavramlarına ilişkin meseleleri, mesuliyet (sorumluluk) sigortalarını, can sigortalarını, hayat sigortasını, kaza sigortalarını öğrenmeleridir.

 

HUK 408        Miras Hukuku II                                                                                           (202)

Miras Hukuku II dersinde, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların türleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasın geçmesi ve mirasın geçmesinin sonuçları, mirasın reddi, resmi defter tutulması, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılmasının mirasçılar veya hâkim tarafından gerçekleştirilmesi ve paylaşmanın sonuçları konuları incelenmektedir. Miras Hukuku II dersinin amacı, öğrencilerin, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların türlerini, vasiyeti yerine getirme görevlisini, mirasın geçmesini ve mirasın geçmesinin sonuçlarını, mirasın reddini, resmi defter tutulmasını, resmi tasfiyeyi, miras sebebiyle istihkak davasını, mirasın paylaşılmasını ve paylaşmanın sonuçlarını öğrenmeleridir.

 

HUK 410        İcra İflas Hukuku II                                                                                     (303)

Bu ders çerçevesinde sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir. İcra ve İflas Hukuku II dersinin amacı,İcra- iflas hukukunun temel ilke ve esaslarını, kaynaklarını, mali güçlük içindeki ticari işletmelerin yeniden yapılandırılarak  ekonomiye kazandırılmasını incelemek ve öğretmektir.

 

HUK 412        Ceza Usul Hukuku II                                                                                    (303)

Koruma tedbirleri; kanun yolları; ozel ceza yargılamaları; emniyet tedbirlerinin uygulanması Ceza muhakemesine iliskin temel bilgilerin mevzuat, ictihat ve doktriner gorusler cercevesinde verilmesi.

 

HUK 414        İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II                                                                (505)

İşçi ve işveren örgütlerinin işçi ve işverenle ve devletle olan ilişkileri ve çalışanların sosyal güvencelerini inceleme konusu yapmaktadır. Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel bilgileri yerleştirmek, toplu iş hukukunun bireysel iş hukukuna olan etkilerini öğretmek, bunlar üzerine tartışma ve değerlendirebilme yeteneği kazandırmak.

 

HUK 438        İnsan Hakları ve Uluslararası Korunması II                                             (202)

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde uygulanan yargılama usulü ile Birleşmiş Milletler sistemininde hak ve özgürlüklerin korunması dersin konuları arasındadır. Ders temel insan haklarının tanıtımı ve hukuksal uyuşmazlıklarda kullanımının öğretilerek hak temelli bir hukuk sistemi ve demokratik bir hukuk devletinin oluşumuna katkı sunmayı amaçlamaktadır.  İnsan haklarını koruma mekanizmaları ve kullanılan usullerin tanıtımı da öğrencilerin hukuksal uyuşmazlıkları çözümleme yetilerini artırmaya yöneliktir.

 

HUK 416        Milletlerarası Ceza Hukuku                                                                        (202)

Uluslararası suç fiileri ve cezalandımra yolları; uluslararası ceza usul hukuku. Uluslararası ceza mahkemesi yargılaması.

 

HUK 418        Banka Hukuku                                                                                              (202)

Banka Hukuku dersi, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu ve faaliyet geçmesi, bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim ve güvenlik hususlarını kapsar.

 

HUK 420        İmar Hukuku                                                                                    (202)

Planlama kavramı, imar planlarının hazırlanması, imar planlarının yargısal denetimi, bölgeleme, parselleme, yapı ve yapı kullanma izni, imar irtifakları ve koruma amaçlı imar planları dersin ana konularını oluşturmaktadır.  Yaşam, sağlık, güvenlik, çevre ve mülkiyet gibi insan haklarıyla doğrudan ilgili imar uygulamalarının öğrencilere tanıtılarak bu alanda çıkan uyuşmazlıkları çözümleyebilecek bilgi birikimine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

HUK 422        Hava ve Uzay Hukuku                                                                                 (202)

Hava hukuku dersi, hava ve uzay hukukunun kavram ve kurumlarının incelendiği bir derstir. Hava ve Uzay Hukuku dersinin temel amacı, hava ve uzay hukuku kavramları, hava ve uzay hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi hukukçu yetiştirilmesidir.

 

HUK 424        Rekabet Hukuku                                                                                           (202)

Rekabet Hukuku dersi, rekabet hukukuna giriş ve rekabet hukukunun tarihsel gelişiminin, rekabet hukuku sistemleri ve kavramlarının, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların, uyumlu eylem ve işletme birliği kararlarının, muafiyet sisteminin, hakim durumun kötüye kullanılmasının, birleşme ve devralmaların, rekabet ihlallerinin yaptırımlarının, rekabet ihlallerinin incelenme ve araştırma usulünün, Rekabet Kurulu’nun yetkilerinin, kararlarının ve yargısal denetimin işlendiği bir derstir.

 

HUK 428        Çocuk ve Aile Ceza Hukuku                                                                        (202)

Çocuk haklarının tarihi gelişimi ile çocuğun, kadının ve ailenin ceza hukuku kapsamında korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, TCK’nun korunmaya ihtiyacı olan ve suça süreklenen çocuklar ile ilgili hükümleri, TCK’nunda kadın ve aile, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’nun incelenmesi.

 

HUK 434 Uluslararası Sivil Havacılık                                                                                (202)

Hava hukukuna ilişkin ulusal ve milletlerarası düzenlemeler incelenmekte; uluslararası sivil havacılık faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara uygulanacak Türkiye’nin tarafı olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri ve milletlerarası sözleşme hükümlerinin kapsamına girmeyen uyuşmazlıkların hallinde Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununun uygulanabilirliği tayin edilmektedir.

 

HUK 436 Avukatlık Hukuku                                                                                               (202)

Avukatın yükümlülüklerinin, hak ve yetkilerinin öğrenilmesinin sağlanması.

 

HUK 446      Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları                                                         

Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, hukuki temelleri, hak arama özgürlüğü ile ilişkisi olumlu ve olumsuz yönleriyle bu bütün içerisinde yer alan müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması, kısa duruşma yöntemleriyle arabuluculuk ve uzlaştırma kurumları ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilip irdelenmesi.

 

MAN 485        Muhasebe                                                                                                       (202)

Şirketlerce tutulan uhasebe ve bilanço kayıtlarının hukuki düzenlemesi.

 

PSI 430           Uluslararası Örgütler                                                                                   (202)

Uluslararası Örgütlerin, gelişimi, özellikleri, hukuki yapısı ve uluslararası hukuk kişilikleri ile küresel ve bölgesel nitelikteki kimi önemli uluslararası örgüt örneklerini tarihi perspektifiyle inceleyen ders, hukuk formasyonunun gelişimi açısından hukuk eğitiminde önemli bir yere sahiptir.

 

ENG 410        Mesleki İngilizce                                                                                            (202)

Temel Hukuk metinlerini tanıtmak, metinlerde yer alan temek dil yapılarının ve terimlerin İngilizce-Türkçe karşılıklarını öğrenmektir.

 

MAN 486        Finansal Kurumlar                                                                                       (202)

Finansal analizlerin planlanması ve kontrol oranları analizi, proje planlaması ve finansal öngörü, sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kararlar, işletme sermayesi yönetiminin finansmanı, fonların elde edilmesi ve bunların firma içinde rakip varlıklar arasındaki dağılımına ilişkin finansal politikalar.