×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

GÜZ DÖNEMİ

HUK 557 Hukukta Yöntem

Hukukta yöntem dersi, yöntem biliminin, yöntem ile hukuk arasındaki ilişkinin, akıl yürütmenin başlıca mantıksal araçlarının; hukuk kurallarının yapısal özelliklerinin, türlerinin ve diğer toplumsal davranış kurallarından ayırt edici özelliklerinin; hukukun temel değerlerinin, işlevlerinin, tarihsel ve sosyal kökeninin; hukuk kurallarının yorumunun; kanun boşluklarının ve bu boşlukların doldurulmasının; hukuk kurallarının yarışmasının, birbirini dışlamasının, zaman ve mekan açısından yürürlüğünün ele alındığı derstir.

HUK 547 Uluslararası Ticari Tahkim

Tahkim, uluslararası ticari işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda genellikle kullanılan uyuşmazlık çözüm yoludur. Bu derste başlıca uluslararası ticari tahkim kurumları, yapısı ve usulüyle verilen hakem kararlarının etkisi ele alınmaktadır.

 HUK 553 İş Hukukunun Temel Kavramları

Bu ders ile öğrenciler iş hukukunun süjeleri olan ve özellikle uygulamada karşılaşılan işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, çırak, stajyer, işyeri, işyerini bildirme, işyerinin devri, gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak, iş hukukunun kapsamını belirleyebilecektir.

HUK 555 İrtifak Hakları

İrtifak hakları dersi, irtifak hakkı kavramı, irtifak hakkının çeşitleri, irtifaklara uygulanacak hükümler, eşyaya bağlı irtifak kavramı, hukuki niteliği ve konusu, eşyaya bağlı irtifak haklarının kazanılması, eşyaya bağlı irtifak hakkının sona ermesi, eşyaya bağlı irtifak hakkının hükümleri, kişiye bağlı irtifaklar hakkında genel açıklamalar, intifa hakkı kavramı, özellikleri, konusu ve kazanılması, intifa hakkının sona ermesi ve sonuçları, intifa hakkının hükümleri, özel intifa çeşitleri, oturma hakkı, düzensiz kişisel irtifaklar konularının ele alındığı derstir.

HUK 588 Can Sigortaları

Bu dersin işlenmesi sırasında, hem Türk Ticaret Kanunu’nun can sigortalarına dair özel hükümleri hem de can sigortaları hakkındaki mer’i genel şartnamelerin hükümleri mukayeseli olarak incelenecek ve tatbikatta yaşanabilecek muhtemel sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmeye çalışılacaktır.

HUK 525 Üçlü Borç İlişkileri Hukuku

Borç ilişkileri kural olarak sadece bu ilişkinin taraflarını ilgilendiren ilişkilerdir. Bu ilişkilerden doğan hak ve borçlar üçüncü kişileri etkilemezler. Borç ilişkilerinin isbiliği gereği ulaşılan bu sonuç mutlak değildir. Bu ilişkinin üçüncü kişilere de etkili olmasını sağlayan kanundan ya da sözleşmeden kaynaklanan istisnalar söz konusu olabilir. Dersin amacı, bu istisnaları teşkil eden üçüncü kişinin fiilini üstlenme, üçüncü kişinin yararına sözleşme, borca katılma, sözleşmeye katılma gibi hususları incelemektir.

HUK 538 Kanun Yolları

Kanun yolları, yanlış olduğu iddia edilen mahkeme kararlarının tekrar incelenmesine ve değiştirilmesine yönelik hukuksal çarelerdir. Bu derste bu çarelerin neler olduğu incelenecektir. İtiraz, şikâyet, istinaf, temyiz, karar düzeltme, değişiklik davası, yargılamanın yenilenmesi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolları, birer kanun yolu olarak ayrı ayrı ele alınacak ve derinlemesine incelenecektir.

HUK 537 Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku

TTK m. 54 vd.’nda düzenlenen haksız rekabet kavramını, örneklerini, bu eylemlere karşı açılabilecek davaları, davacı ve davalı sıfatına sahip kimseleri, hukuka aykırı reklam yöntemlerini ve bunların denetimini ele alan derstir.

HUK 562 İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

İş sözleşmesinin fesih ile sona erdirilmesinin usulü, usule aykırı yapılan fesihlerin hukuki sonuçları ile, haklı/haksız – geçerli/geçersiz fesih kavramları ile bunlara bağlı ihbar, kıdem, kötü niyet gibi iş mevzuatından doğan tazminatlar ve iş güvencesi, feshin geçersizliği ve işe iade davası ile bu davanın muhtemel sonuçları ve buna bağlı tazminatlar ve sözleşme ilişkisinin tasfiyesinde karşılıklı haklar ve borçlar inceleme konusu yapılmaktadır.

HUK 595 Milletlerarası Ticaret Hukuku

Ders, milletlerarası ticaret açısından önem taşıyan UNIDROIT Prensipleri, AB Roma I Tüzüğü, MÖHUK, Birleşmiş Milletler Mal Satım Sözleşmesi ve elektronik ticareti kapsar.

HUK 543 Kira Sözleşmeleri

Dersin amacı günlük hayatta en sık karşılaşılan sözleşme türlerinden biri olan, bu itibarla hem teori hem de uygulama açısından son derece önem taşıyan kira sözleşmeleri ile ilgili 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin incelenmesidir. Ders içeriğini başlıca adi kira sözleşmesi, kira sözleşmesinin şekli ve geçerliliği, kiralayan ve kiracının hak ve borçları, konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin sona ermesi gibi konular oluşturacaktır. 

HUK 551 Tüketicinin Korunması Hukuku

Bu dersin amacı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında, tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi konularının ayrıntılı olarak incelenmesidir. Bunun yanında tüketicinin başvurabileceği hukuki yollar konusunda öğrencinin gerekli bilgilerle sahip olması ve edindiği bilgileri uygulamada kullanabilecek hale gelmesi sağlanacaktır.

BAHAR DÖNEMİ

HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu

İnsan hakları kavramı, düşünsel dinamikleri ve hukuki görünümü kazandığı anayasal ve uluslararası hukuk normlarıyla hukuki ilişkilerin tamamına sirayet eden bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşımın unsurlarına bütünlüklü olarak hâkim olabilmek adına, insan hakları kavramının tarihsel gelişimi, bu kavrama dayanak teşkil eden felsefi görüşler ve güncel durum itibariyle anayasalar ve uluslararası hukuk metinlerinde hangi şekillerde formüle edildiğine ilişkin kapsamlı bir araştırma alanı incelenecektir.

HUK 565 Uluslararası Aile Hukuku

 Farklı devlet vatandaşı kişilerin evlilikleri, aile bireylerinin farklı ülkelerde yaşamasının aile hukukundan doğan yükümlülüklere etkisi, yabancı devletlerin yargı organlarınca verilen boşanma, nafaka, velayet ve diğer konulardaki kararların etkisi meselelerinin her zaman güncelliğini korumaktadır. Uluslararası toplum aile fertlerinin korunması için çaba sarfetmekte bir takım koruma mekanizmaları geliştirmektedir. Ders, Uluslararası Özel Hukukta Aile Hukukuna ilişkin meseleler mevzuatımız ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler kapsamında (uygulanacak hukuk, milletlerarası yetki ve verilen kararların tanınması ve tenfizi) kapsamında ele alınmaktadır.

HUK 550 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuatın incelenmesi, bu çerçevede işçi ve işverenin iş güvenliğine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, aykırı davranış halinde karşılıklı talep hakları ile kamusal yaptırımlar, iş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki boyutları inceleme konusu yapılacaktır.

HUK 542 Haksız Fiil Sorumluluğu

Borçlar Hukuku’nun en önemli konularından birini oluşturan ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da ayrıntılı bir yer bulan haksız fiil sorumluluğunun incelenmesini konu edinen bu ders kapsamında genel olarak haksız fiilden doğan sorumluluk kavramı ve unsurları, zararın ve tazminatın kapsamı ile ödeme biçiminin belirlenmesi, ölüm ve bedensel zararlarda maddi ve manevi tazminatın tayininde yeni düzenlemeler özellikle destekten yoksun kalma tazminatı, genel olarak kusursuz sorumluluk halleri, tehlike sorumluluğu, özen sorumluluğu kapsamında adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu, sebeplerin yarışması ve zamanaşımı gibi hususlar inceleme alanı bulacaktır.

HUK 587 İcra ve İflas Hukukunda Temel Sorunlar

İcra ve İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler dersinde, haczedilemeyen mal ve haklar, haciz ve muhafaza tedbirleri, haczedilen mal ve hakların en kısa sürede paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, iflâs iflasın ertelenmesi ve alacaklıların korunması, konkordato konuları günümüz ihtiyaçları çerçevesinde incelenecektir.  Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanun değişikliklerinin icra ve iflâs hukukuna etkisi ve değişen yargı içtihatları ele alınacaktır.

HUK 548 Milletlerarası Usul Hukukundan Doğan Meseleler

Milletlerarası usul hukuku, yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıkları ile ilgili yargısal faaliyetleri ifade eder. Türk medeni usul hukuku kuralları, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yabancı unsurlu davalara uygulanabilir. Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin tayini, yabancı devletlerin ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ne ölçüde yargı muafiyetine sahip olabileceği, milletlerarası adli yardım, yetki anlaşmaları, bu dersin kapsamına girmektedir.

HUK 522 Boşanma ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları

Milletlerarası usul hukuku, yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıkları ile ilgili yargısal faaliyetleri ifade eder. Türk medeni usul hukuku kuralları, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yabancı unsurlu davalara uygulanabilir. Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin tayini, yabancı devletlerin ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ne ölçüde yargı muafiyetine sahip olabileceği, milletlerarası adli yardım, yetki anlaşmaları, bu dersin kapsamına girmektedir.

HUK 523 Ayni Teminat

Konusu eşya olan güvence anlamına gelen ayni teminat, alacaklının, alacağını güvence altına alabilmesi adına, borçluya veya bir üçüncü kişiye ait eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte sınırlı bir ayni hak sahibi kılınmasıdır. Uygulamada özellikle bankalar açısından önem arz eden ayni teminatlara ilişkin bu dersin kapsamı içerisinde taşınır ve taşınmaz rehni ayrı ayrı inceleme alanı bulacak; taşınmaz rehni içerisinde, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi işlenecektir.

HUK 516 Özel Hukukta Yorum

I- Kanunun Yorumu 
    A- Yorum Kavramı 
    B- Yorum Çeşitleri 
    C- Yorumda Dayanılacak Unsurlar 
        1- Kanun Metni 
        2- Kanunun sistematiği 
            a- Sistematik unsur 
            b- Şekli yorum metodları 
            c- Anayasaya uygunluk 
        3- Amaçsal Unsur 
        4- Gerçeğe Uygunluk Unsuru 
        5- Tarihi Unsur 
    D- Yorum Türleri 
    E- Yorum Çeşitleri 
        1- Daraltıcı Yorum
        2- Genişletici Yorum 
II- Yorum ve Takdir Yetkisi Arasındaki İlişki 
III- Yorum ve Boşluk Doldurma Arasındaki İlişki 

HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı
• Mal Sigortasının Temel Prensipleri
• Aşkın Sigorta
• Müşterek Sigorta
• Kısım Kısım Sigorta
• Çifte Sigorta
• Zenginleşme Yasağı
• Sonuçlar