×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

GÜZ DÖNEMİ

HUK 636 Hukuka Aykırılık

Fiilin hukuk düzeni ile çatışması anlamına gelen hukuka aykırılık, tüm hukuk düzenine ilişkin bir sorundur. Bu derste, hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk nedenlerinin özel hukuk ve kamu hukuku dallarındaki görünüm biçimleri ele alınacaktır.

HUK 647 Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu

Mülkiyet, temelde ekonomik bir değerden inhisari şekilde yararlanmayı, onu kullanmayı veya onun üzerinde tasarrufu temsil eder. Hem insan ihtiyaçlarını karşılama aracıdır hem de insanların insanlarla olan sosyal ilişkilerini etkiler. Mülkiyet ilişkileri ve bu ilişkilerin yarattığı mülkiyet tipleri ve bunların toplumsal hayatta yerine getirdikleri fonksiyon sürekli olarak değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu bakımdan bu ders,  mülkiyet hakkını gelişme sürecinde inceleyecek bir derstir.

HUK653 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı mahkeme kararlarının, Türkiye’de etki doğurabilmesi için Türk mahkemelerinden tanıma ve tenfiz kararlarının alınması gerekmektedir. Bu iki kavramın tanımı, tanım ve tenfiz kararlarının Türk mahkemelerinden verilebilmesi için gereken şartlar ve prosedür, bu dersin kapsamına girmektedir. 

HUK 651 Adi Şirket

Adi şirket temeline dayanan ilişkiler dolayısıyla tatbikatta yaşanan sorunlara nasıl yaklaşılması, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve bunların dayanaklarının öğrenilmesidir

HUK 622 Çek Hukuku

Çek hukukuna ilişkin olan temel kavramlar, çekten cayma, çekte ödeme şekilleri, çekte ibraz süreleri, keşideci-muhatap ilişkileri, çekte şekil unsurlarının eksikliği ve tamamlanması, çek ile ilgili uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunlar (hukukî yönden karşılıksız çek, sahte veya tahrif edilmiş çek, cezaî yönden karşılıksız çek, vb.) ve bunların yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenmesi ve çözüme kavuşturulması, dersin kapsamında ele alınan konulardır.

BAHAR DÖNEMİ

HUK 632 Hukukta Değer Teorisi

Değer ölçüsü akıldır. Değer yaratan, değeri keşfeden, değeri anlayan, değer hakkında hüküm veren insanlar türlü açılardan bu değerlendirme fiillerinde ölçü olarak aklı kullanırlar. Her ne kadar değer, duyu ve duygulara ait bir sezgi ile kavranırsa da onun bildirilebilir olması ancak bir gaye sisteminde norm halini almasından, değer mantığı ile gösterilmesinden doğar. Bu amaçla bu ders, değer ve hukuk normları arasındaki ilişkiyi anlamaya ve değerlendirmeye yönelik bir derstir.

HUK 633 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,

Dersin içeriğini Aile Hukukunda evli kimseler arasındaki yasal mal rejimi olan ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ oluşturmaktadır. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi dersinde, edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulama alanı, bu rejimin özellikleri, edinilmiş mallara katılma rejiminin devam ettiği dönemdeki hukuki durum, mal rejiminin tasfiyesi ve bu çerçevede eklenecek değerler ve denkleştirme hesabı konuları ayrıntılı şekilde incelenecektir.

HUK 635 Sigortada Zenginleşme Yasağı

Müşterek sigorta, birden çok sigorta ve mutabakatlı kıymet üzerinden sigorta konuları ele alınıp işlenecektir. Ayrıca, sigortada zenginleşme yasağının sebep ve sonuçları, ortaya çıkacak hasarın tespiti ve tazminatın hesaplanması ve halefiyet  konuları ele alınacaktır.