×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

GÜZ DÖNEMİ

HUK 557 Hukukta Yöntem

Hukukta yöntem dersi, yöntembiliminin, yöntem ile hukuk arasındaki ilişkinin, akıl yürütmenin başlıca mantıksal araçlarının; hukuk kurallarının yapısal özelliklerinin, türlerinin ve diğer toplumsal davranış kurallarından ayırt edici özelliklerinin; hukukun temel değerlerinin, işlevlerinin, tarihsel ve sosyal kökeninin; hukuk kurallarının yorumunun; kanun boşluklarının ve bu boşlukların doldurulmasının; hukuk kurallarının yarışmasının, birbirini dışlamasının, zaman ve mekan açısından yürürlüğünün ele alındığı derstir.

HUK 569 Kamu Hukukunun Temelleri

Modernleşme sürecinin kamu hukukunun ortaya çıkmasındaki temel dinamik olduğunu göstermeye çalışan ders, yine bu sürecin bileşenleri olan sivil toplumun devletten ayrışması, modern devletin şiddet, hukuk ve idare tekeli,  polis erki, kamu düzeni, kamu yararı, kamu hizmeti, kamu gücü, meşruiyet, özgürlük ve güvenlik, egemenlik, iktidar ve anayasallık, hukuk devleti gibi konular ile kamu hukukunun temel yapısını ve kurumlarını tanıtmaktadır.

HUK 578 Tıp Ceza Hukuku

Tıp ceza hukuku dersi teori ve uygulama da gün geçtikçe daha çok ilgi çeken bir uğraş alanı haline gelmektedir. Tıp ceza hukuku dersinde öncelikle tıbbi müdahalelerde rıza ve aydınlatılmış onam konusu işlendikten sonra, hekimin taksirle öldürmesi ve yaralaması suçları, suçun unsurları ve hekimin taksirinin ortaya çıkış şekilleri açısından ayrıntılı olarak incelenecektir. Daha sonra ise sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi, organ ve doku ticareti suçu gibi kimi suç tipleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

HUK 540 Avrupa Birliği Vergi Sistemleri

Avrupa Birliği’nde ortak vergi politikası: Uluslararası sermaye hareketleri ve vergilendirme. Vergi rekabeti. Devlet yardımları yasağı ve vergi teşvikleri. Çifte vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları. Vergi kaçakçılığına karşı mücadele ve “vergi cenneti” ülkeler sorunu. Vergi uyumlaştırmasının hukuki temelleri ve gerekçesi. Dolaylı vergilerin uyumlaştırması: Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi. Dolaysız vergilerin uyumlaştırması: Kurumlar vergisi, diğer vergiler. Türk vergi sisteminin Avrupa Birliği vergi sistemine uyumu sorunu.

HUK 567 Suç Genel Teorisi

Suç Genel Teorisi dersi kapsamında; suçun tanımı ve diğer hukuka aykırılıklardan farkı ortaya konulacak, suçun unsurları ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Kusur, suçun özel görünüş şekilleri, cezalandırmaya etki eden nedenler incelenecektir.

HUK 583 Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri

Ders kapsamında genel olarak vergi hukukunun temel ilkeleri tek tek ele alınmakta, Anayasa’da doğrudan ve dolaylı olarak ele alınan vergilendirme ilkeleri ortaya konmaktadır.

HUK 558 Anayasa Hukukunda Güncel Meseleler

Anayasa Hukuku, devlet örgütlenmesinin en üst hukuki biçimini inceleyen hukuk disiplinidir. Bu bağlamda, tarihsel olarak “devlet” kurumunun temel organları, siyasal iktidar ve birey ilişkilerinin bütün hukuki görünümlerini en kapsamlı şekilde incelemektedir. Çağdaş demokrasilerde pratik olarak ortaya çıkan bütün kavram, kurum ve mekanizmalar ( siyasi partiler, seçim sistemleri, hükümet sistemleri, demokrasi teorisi, devlet şekilleri, egemenlik kuramları, temel hak ve özgürlüklerin yargısal denetimi vb.) hukuka içkin araçlarla incelenecektir. Bu noktada, anayasa hukuku disiplinin yöntem ve araçları kullanılarak belirlenecek güncel problematikler üzerinden kavram ve kurumlara ilişkinin bilginin işletilmesi söz konusu olacaktır.

HUK 589 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

Uluslararası hukukun, çeşitli güncel bahislerinin, Türkiye’nin dış politika sorunlarının hukuki boyutlarına da değinilerek, yüksek lisans seviyesinde incelendiği bir derstir.

HUK 593 Ceza Muhakemesi Evreleri

Ceza muhakemesi süreci soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşmaktadır. Bu evrelerde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar ise kanun yolu aşamasında denetlenmektedir. Bu ders kapsamında ceza muhakemesi sürecinin yürüyüşü hakkında bilgi verilecek ve söz konusu aşamalar ayrıntılarıyla işlenecektir.

HUK 585 İdare Hukukunun Temel İlkeleri

İdare Hukukuna egemen olan ilkeler öncelikle Anayasadan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle anayasal ilkeler ile başlanacak derste, menşe hukuk sistemindeki ilkeler ile kıyas yapılacak ve Anayasanın referansı ve Uluslararası sözleşmeler ile uyulması öngörülmüş evrensel ilkelerden de bahsedilecektir. Aynı zamanda içtihat hukuku olan bu dalda, içtihadı ilkelere değinilerek, kamu gücü, kamu hizmetleri, kolluk, teşkilat gibi kavram kurumlarda bu ilkelerin yansımaları incelenecektir.

HUK 526 Siyasi Partiler Hukuku

Bu derste siyasi partilerin kurulması, örgütlenmesi, parti liderliği ve teşkilatı, parti üyeliği, parti içi demokrasi, parti disiplini, siyasi parti yasakları, partilerin kapatılması ve kapatmanın sonuçları, siyasi partilerin mali işlemleri, devlet yardımları, bağışlar ve üye aidatları ile mali denetim gibi güncel siyasi partiler hukuku sorunları incelenecektir.

HUK 577 İdarenin Hukuki Denetimi

İdarenin Hukuki Denetimi Dersinde Hak Arama Özgürlüğünden Yola Çıkarak İdari Başvuru Yolları, Süreler, Başvuru Yolları Kapsamında Çözümlenemeyen Konuların İdari Yargı Sürecine Taşınması İşlenmektedir.

HUK 581 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

Derste, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvurunun koşulları, başvuru usulü, kabul edilebilirlik aşaması, dostane çözüm, başvurunun esastan incelenmesi, yargılama aşamaları ve kararların iç hukukta uygulanması gibi hususlar ele alınacaktır.

BAHAR DÖNEMİ

HUK 559 İnsan Haklarının Kavramsal ve Hukuki Boyutu

İnsan hakları kavramı, düşünsel dinamikleri ve hukuki görünümü kazandığı anayasal ve uluslararası hukuk normlarıyla hukuki ilişkilerin tamamına sirayet eden bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşımın unsurlarına bütünlüklü olarak hâkim olabilmek adına, insan hakları kavramının tarihsel gelişimi, bu kavrama dayanak teşkil eden felsefi görüşler ve güncel durum itibariyle anayasalar ve uluslararası hukuk metinlerinde hangi şekillerde formüle edildiğine ilişkin kapsamlı bir araştırma alanı incelenecektir.

HUK 560 Kişilere Karşı Suçlar

Kişilere karşı suçlar, TCK’nın özel hükümler kitabının ikinci kısmında düzenlenmiştir. Bu suçlar, kişilere ait hukuki değerleri ihlal eden suçlardır. Bu ders kapsamında hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar incelenecektir.

HUK 539 Avrupa Birliği Kamu Maliyesi

Avrupa Birliği’nin; kamu borçları, bütçe açıkları ve kamu harcamalarında disipline yönelik politikaları. Avrupa Birliği’nde vergi yükü, yükün dolaylı-dolaysız vergiler arasında dağılımı sorunları. Elektronik ticaret, çevre sorunları ve vergileme. Yerel idarelerin vergilendirme yetkisi. Türkiye’nin Avrupa Birliği maliye politikalarına uyumu. Avrupa Birliği bütçesi: Mali planlar, gelirler, ortak politikalara yönelik harcamalar. AB bütçesinin kaynakları. AR-GE programları. Eğitim ve gençliğe yönelik programlar. Türkiye’nin mali yardımlardan istifadesi.

HUK 556 Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri

Koruma tedbirleri, ceza muhakemesi sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla başvurulan koruma tedbirleri, suç şüphesi altındaki kişinin temel hak ve özgürlüklerinin hükümden önce kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır. Bu ders kapsamında da ceza muhakemesi koruma tedbirleri, insan hakları boyutuyla ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

HUK 554 Anayasa Yargısında Denetim Mekanizmaları

Anayasa Yargısı bağlamında, anayasa yargısının koruma kapsamı,  denetim mekanizmaları ve koruma noktasındaki hukuki ölçütleri incelenmektedir. Sadece Türkiye ölçeğinde değil, sair çağdaş anayasalardaki kurumsal muadilleri ve teorik, tarihsel alt yapısıyla birlikte, anayasa yargısının demokratik meşruiyeti, AYM’nin kuruluş ve görevleri, anayasaya uygunluk denetiminin konusu, ölçüt, kapsam ve şekilleri ile bireysel başvuru mekanizmasının unsurlarının incelendiği hukuk disiplinidir.

HUK 568 Kamu Hizmeti Teorisinde Güncel Gelişmeler

Öncelikle kamu hizmeti kavramı işlevsel anlamıyla incelenecek ve kavramsallaştırmadaki değişiklikler, özellikle AB nitelemeleri ve bunların Türk hukuk sistemindeki yansımaları ortaya koyulacaktır. Bu kapsamda kamu hizmeti ilkeleri, bu ilkelerdeki dönüşüm, yeni kamu hizmeti ilkeleri, serbest piyasa ekonomisi, serbestleştirme ve özelleştirme kavramları ile kamu hizmeti kavramının geçirdiği evrim ele alınacaktır. Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri, İdareye düşen rol, yararlanan/tüketicinin hakları ve sorumluluk konuları incelenecektir.

HUK 570 Enerji Hukuku

Enerji hukuku yüksek lisans yapan hukukçulara hukukun klasik alanlardan oluşmadığını anlatmak, dünya ölçeğinde ekonomik yönü yüksek bir alanda regülasyonun nasıl ve ne şekilde sağlandığını araştırmalarını sağlayarak öğrencilerin hukuksal vizyonlarını geliştirme maksadı taşımaktadır.

HUK 574 Hukuk ve Politika

Hukukun yaratılmasında politikanın rolü ve hukukun politik işlevinin incelenmesi

HUK 552 AİHM İçtihatları ve Vergilendirme

Ders kapsamında temel hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak mükellef hakları ve AİHM içtihatları incelenmekte; bu kapsamda vergilendirme yoluyla temel hak ve özgürlüklere müdahalenin sınırı AİHM içtihatları kapsamında ortaya konmaktadır.

HUK 546 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması

Derste Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerin kapsamının uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının ışığında ele alınacaktır.

HUK 534 Türkiye’nin Deniz Hukuku Sorunları

Ders, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de denizalanı sınırlandırmasına ilişkin uyuşmazlıklarını tanıtmakta ve bunların çözümünde gündeme gelen deniz hukuku kural ve ilkelerini ve bu bağlamda teessüs eden Türk tezlerini, yüksek lisans seviyesinde incelemektedir.