×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

GÜZ DÖNEMİ

HUK 636 Hukuka Aykırılık

Fiilin hukuk düzeni ile çatışması anlamına gelen hukuka aykırılık, tüm hukuk düzenine ilişkin bir sorundur. Bu derste, hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk nedenlerinin özel hukuk ve kamu hukuku dallarındaki görünüm biçimleri ele alınacaktır.

HUK 601 Hükümet Sistemleri

Bu derste kuvvetler birliğine ve kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri incelenecektir. Kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemleri mutlak monarşi, diktatörlük ve meclis hükümeti sistemlerinden oluşmaktadır. Kuvvetler ayrılığına dayananlar ise parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık hükümet sistemleridir. Derste özellikle kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemlerinin güçlü ve zayıf yönleri  üzerinde durulacak ve ülkemiz açısından  üzerinde önemli durulması gereken parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemleri ise daha ayrıntılı bir biçimde incelenecek ve hangi sisteminin ülkemizde daha iyi sonuçlar vereceği tartışılacaktır.

HUK 605 Kamu Maliyesinin Sorunları

Kamu harcamalarının Merkezi Yönetimin ana yapısını oluşturan Genel Bütçeli İdareler kapsamında değerlendirilmesi. Özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların mali sorunları. Mahalli idarelerin mali özerklik problemi. KİT’lerin özelleştirilmesinin kamu maliyesine etkileri. Kamu harcamalarının ve kamu mallarının denetimi sorunu. Denetimde Sayıştay’ın rolü. Harcama mevzuatı. İhale mevzuatının değerlendirilmesi. Bütçe açıkları ve bütçe hukuku. Devlet borçlanmasının hukuki temelleri. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun sorunların çözümüne ne ölçüde katkı yaptığına ilişkin değerlendirmeler.

HUK 649 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Uluslararası Hukukun temel gündem konularından birisi olan kuvvet kullanma yasağının, bu yasağın kapsamının, esasının, istisnalarının örnek olaylar çerçevesinde incelendiği bir derstir.

HUK 655 Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar

İstisnai bir cezalandırma şekli olan taksire ilişkin yoğun doktrinel tartışmalar yapılmaktadır. Bu ders kapsamında, taksirin suç genel teorisi içerisindeki yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Kast ve taksir ilişkisi, taksirin yapısına ilişkin tartışmalar ve taksirli suçun unsurları bu derste işlenecek konular arasındadır.

BAHAR DÖNEMİ

HUK 632 Hukukta Değer Teorisi

Değer ölçüsü akıldır. Değer yaratan, değeri keşfeden, değeri anlayan, değer hakkında hüküm veren insanlar türlü açılardan bu değerlendirme fiillerinde ölçü olarak aklı kullanırlar. Her ne kadar değer, duyu ve duygulara ait bir sezgi ile kavranırsa da onun bildirilebilir olması ancak bir gaye sisteminde norm halini almasından, değer mantığı ile gösterilmesinden doğar. Bu amaçla bu ders, değer ve hukuk normları arasındaki ilişkiyi anlamaya ve değerlendirmeye yönelik bir derstir.

HUK 602 Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi,

Bu derste anayasa hukukunda çok tartışmalı bir konu olan anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi üzerinde durulacaktır. Temel sorun şudur: Kanunların anayasaya uygunluğunun denetiminin yanında, acaba anayasa değişikliklerinin denetimi de düşünülebilir mi? Derste dünyadaki anayasa mahkemelerinin bu konudaki olumlu veya olumsuz kararları ile birlikte bu konudaki bilimsel literatür ele alınacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkememizin hem 1961 hem de 1982 Anayasaları dönemlerinde anayasa değişikliklerinin denetimi konusunda verdiği kararlar da tek tek irdelenecek ve incelenecektir. İster istemez bu konu bizi asli ve tali kurucu iktidar ayırımına götüreceğinden, bu derste kurucu ve kurulu iktidar ayırımı ve  konusu da ele alınacaktır.

HUK 606 Vergi Hukuku Sorunları,

Uluslararası sermaye hareketleri ve vergilendirme: Vergi rekabeti, çifte vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, vergi kaçakçılığına karşı mücadele ve “vergi cenneti” ülkeler sorunu. Globalleşmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunları: Şirket birleşmeleri, elektronik ticaret, çevre sorunları ve vergileme. Yerel idarelerin vergilendirme yetkisi. Vergilendirme alanındaki uluslararası gelişmelere Türkiye’nin uyumu sorunu. Genel olarak teşvik teorisi, teşvik politikaları ve Türk vergi mevzuatında yer alan teşvik amaçlı uygulamalar. Yatırımlara uygulanan devlet yardımları rejimi. Dahil de işleme rejimi, hariçte işleme rejimi. KOBİ yatırımlarına uygulanan devlet yardımları rejimi.

HUK 648 Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Hukuku

Uluslararası Hukukun temel gündem konularından birisi olan deniz yetki alanı sınırlandırma hukukunun, bu hukuku oluşturan ilke ve kuralların, uluslararası yargı ve hakemlik organlarının içtihadı çerçevesinde incelendiği bir derstir.

HUK 650 Çok Failli Suçlar

Modern ceza hukukunun en güncel uğraş alanlarından biri olan suç ortaklığı, hem suç teorisi açısından pek çok teorik tartışmaya konu olmakta hem de suç ve ceza siyasetine ilişkin sorunlar içermektedir. Bu ders kapsamında, zorunlu ve muhtemel iştirake ilişkin güncel ceza hukuku meseleleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

HUK 610 Kriminolojik Açıdan Suç ve Ceza Politikası,

Kriminoloji, suç, failleri ve mağdurları hakkında hakiki, nesnel, önyargısız malumat arayışıdır. Ceza hukuku ilhamını teoloji ve ahlak felsefesinden alırken, kriminoloji bilgisi nesnel gözlem ve bilimsel deneyime dayalıdır. Bu kapsamda derste kriminolojinin genel kavramları olan suç olgusu, kriminolojik yarar, sosyal kontrol, suçların önlenmesi gibi teorik ve ampirik konular ele alınacak olup, bu konudaki araştırma ve ölçme yöntemlerine de yer verilecek ve özellikle bu konular kapsamında yeni Türk suç ve ceza siyaseti üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır.